Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Various techniques of transpedicular screw insertion and their effect on pullout strength a biomechanical study

AOTT 1996; 30: 175-178
Read: 648 Downloads: 503 Published: 19 April 2021
Abstract

Transpedicular screws are, at present, one of the most important methods for fixation in spine surgery. Transpedicular screw holes can be prepared using various techniques. Some surgeons would prefer using a drill for preparing the screw-holes while others prefer tapping as well after drilling. On the other hand some may prefer preparing a small hole in the cortex and direct insertion of the screw. Other techniques are using a curette or probe before insertion. Studies upto now failed to demonstrate a definitive advantage for any one of these different techniques. The aim of this study is to prepare screw holes for various types of screws using all these different insertion techniques and compare results of pull-out test. When \"drill and tap\" group is compared to \"without drill\" group, the pull-out strength of screws inserted after drilling and tapping is found to be significantly more. Furthermore it is noted that the pull-out strength is more in screws with deeper threads. Also in case a screw is pulled-out reinsertion of a larger diameter screw is found to be more effective than insertion of the same diameter screw with cement.

Özet

Günümüzde omurga cerrahisindeki en önemli tespit araçlarından biri transpediküler vidalardır. Bu vidala-rın gönderilecek yerlerinin hazırlanması değişik tekniklerle gerçekleştirilebilmektedir. Bazı cerrahlar dril kullanarak vidanın içinden geçeceği tüneli hazırlarken bazıları buna tepleme işlemini de ilave etmekte, diğerleri ise kortekste küçük bir delik açtıktan sonra vidayı direkt olarak göndermektedirler. Diğer teknikler ise küret veya bir kılavuz ile yapılan işlemlerdir. Günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar hangi tekniğin daha üstün olduğu yolunda kesin bir sonuç vermemiştir. Bu çalışmanın amacı değişik tekniklerle hazırlanan vida yerlerine gönderilen değişik tipteki vidalara uygulanan sıyırma testi sonuçlarını karşılaştırmaktır. Hiç dril kullanılmayan gruplar ile dril ve tep kullanılan gruplar arasında yapılan karşılaştırmada dril ve tep kullanılarak hazırla-nan vida yerine uygulanan vidalardaki sıyırma kuvvetlerinin anlamlı ölçüde daha fazla olduğu saptanmıştır. Ayrıca yiv derinliği fazla olan vidalarda sıyırma kuvvetlerinin daha fazla olduğu, vida sıyrılmasından sonra tek-rar vida uygulamasında ise daha geniş çaplı vida uygulamasının sement kullanımına göre daha etkili olduğu görülmüştür.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294