Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of unreamed interlocking intramedullary nailing in long bone fractures

AOTT 2000; 34: 260-266
Read: 662 Downloads: 466 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results of unreamed interlocking intramedullary nailing in the treatment of unstable femoral and tibial diaphyseal fractures.\nMethods: Unreamed interlocking intramedullary nailing was performed with closed or mini-open reduction in 77 fractures of 71 patients (6 females, 65 males, mean age 35 years; range 17-68 years). There were 42 tibial (27 closed, 15 open) and 35 femoral (25 closed, 10 open) fractures. Static or dynamic locking was performed. Partial weight-bearing was allowed in patients with static and dynamic locking after the observation of callus formation and three weeks after the operation, respectively. The results were evaluated according to the criteria by Johner and Wrush. Mean follow-up was18 months (range 6-30 months).\nResults: Union occurred in all patients. Painless full weight-bearing was achieved in 4.8 months in 27 patients and in 3.5 months in 15 patients with isolated tibial or femoral fractures, respectively. Radiologic healing took 5.6 months in tibial and 4.4 months in femoral fractures. Perfect or good results were obtained in 24 patients (88.5%) with isolated tibial, and in 14 patients (93%) with isolated femoral fractures. Chronic osteomyelitis occurred in four patients with open fractures. Proximal screws were broken in two patients with statically locked nails. No refractures occurred. Shortening more than 2 cm was found in six patients.\nConclusion: We concluded that unreamed interlocking intramedullary nailing is an effective method in unstable femoral and tibial fractures, with the exception of fractures close to the joints.

Özet

Amaç: İnstabil femur ve tibia diafiz kırıklarının kilitli oymasız intramedüller çivileme yöntemiyle tedavi sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Yetmiş bir hastanın 77 kırığında kapalı redüksiyon veya mini açık redüksiyonu takiben oymasız kilitli intramedüller çivileme uygulandı. Hastaların altısı kadın, 65’i erkek idi (ort. yaş 35; dağılım 17-68). Tibia kırıklarının (n=42) 27’si kapalı 15’i açık, femur kırıklarının (n=35) 25’i kapalı 10’u açıktı. Tibia ve femur kırıklarına statik ya da dinamik kilitleme uygulandı. Hastalara, statik kilitlemede grafilerde kallus görüldükten sonra, dinamik kilitlemede ameliyattan üç hafta sonra kısmi yüklenme verildi. Sonuçlar, Johner ve Wruhs kriterlerine göre değerlendirildi. Ortalama takip süresi 18 ay (dağılım 6-30 ay) idi.\nSonuçlar: Kırıkların tümünde kaynama elde edildi. Ağrısız tam yüklenme izole tibia kırıklı 27 hastada 4.8 ayda, izole femur kırıklı 15 hastada 3.5 ayda gerçekleşti. Radyolojik iyileşme süresi, tibia ve femur kırıklarında sırasıyla 5.6 ve 4.4 aydı. İzole tibia kırıklı 24 olguda (%88.5), izole femur kırıklı 14 olguda (%93) ve multipl travmalı 20 olguda (%69) mükemmel ve iyi sonuç elde edildi. Açık kırıklı dört hastada kronik osteomyelit gelişti. Statik kilitleme yapılan iki hastada proksimal kilitlerde kırılma saptandı. Hiçbir hastada kırık tekrarı görülmedi. Altı hastada 2 cm’den fazla kısalık saptandı.\nÇıkarımlar: Oymasız kilitli intramedüller çivileme yönteminin femur ve tibianın ekleme çok yakın olan kırıkları hariç, instabil kırıklarda etkin bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294