Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of arthroscopic Bankart repair with suture anchors

AOTT 2005; 39: 425-431
Read: 778 Downloads: 499 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results of arthroscopic Bankart repair in patients with postraumatic recurrent anterior glenohumeral instability.\nMethods: Sixteen patients (1 female, 15 males; mean age 29 years; range 17 to 37 years) underwent arthroscopic Bankart repair with suture anchors for posttraumatic recurrent anterior glenohumeral instability. Involvement was on the right side in 11 patients, on the left in five patients, and on the dominant side in 14 patients. The range of motion was assessed with a goniometer and muscle strength manually. Pre- and postoperative evaluations included physical examination, the Rowe scale for shoulder functions, anteroposterior and axillary radiographs, and magnetic resonance imaging. The mean follow-up was 32.9 months (range 24 to 55 months).\nResults: The mean number of dislocations was eight (range 2 to 18) and the mean time from the first dislocation to surgery was 4.6 years (range 6 months to 18 years). The mean preoperative active forward elevation was 148°, and active external rotation was 45°, which increased postoperatively to 160° and 48°, respectively (p<0.05). According to the Rowe scale, the results were excellent or good in 12 patients (75.0%), fair in three patients (18.8%), and poor in one patient (6.3%). All the patients returned to work in a mean of 3.6 months (range 2 to 6 months). Thirteen patients (81.3%) were satisfied with the operation.\nConclusion: Successful results following arthroscopic Bankart repair with suture anchors are related to the restoration of the exact pathologic anatomy. Identification of patients with evident capsular laxity and addition of capsular plication to the procedure to eliminate this laxity may contribute to higher success rates.

Özet

Amaç: Travma sonrası tekrarlayan anterior glenohumeral instabilite gelişen hastalarda artroskopik Bankart tamiri sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Çalışmaya, travma sonrası tekrarlayan anterior glenohumeral instabilite nedeniyle dikiş kancaları kullanılarak artroskopik Bankart tamiri yapılan 16 hasta (1 kadın, 15 erkek; ort. yaş 29; dağılım 17-37) alındı. On bir hastada sağ, beş hastada sol omuz tutulumu vardı. On dört hastada instabilite dominant taraftaydı. Hastaların hareket açıklığı gonyometreyle, kas kuvvetleri elle ölçüldü. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası fizik muayene, Rowe skalası, ön-arka ve aksiller grafiler ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi. Ortalama takip süresi 32.9 ay (dağılım 24-55 ay) idi.\nSonuçlar: Ortalama çıkık sayısı sekiz (dağılım 2-18), ameliyatla ilk çıkık arasındaki ortalama süre 4.6 yıldı (dağılım 6 ay-18 yıl). Ameliyat öncesinde ortalama aktif öne elevasyon 148°, aktif dış rotasyon 45° bulundu. Ameliyat sonrasında bu değerler sırasıyla 160° ve 48° ölçüldü (p<0.05). Rowe skalasına göre sonuçlar 12 hastada (%75.0) çok iyi veya iyi, üç hastada (%18.8) orta, bir hastada (%6.3) kötü olarak değerlendirildi. Tüm hastalar ortalama 3.6 ayda (dağılım 2-6 ay) işlerine dönebildi. On üç hasta (%81.3) yapılan ameliyattan memnun olduğunu bildirdi.\nÇıkarımlar: Dikişli kancalarla artroskopik Bankart tamirinde başarılı sonuç alınması patolojik anatominin tam olarak restorasyonuyla mümkündür. Kapsül laksitesinin belirgin olduğu hastaların tanınması ve bu olgularda prosedüre kapsülün daraltılmasına yönelik girişimlerin eklenmesi sonuçların başarısına katkıda bulunabilir

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294