Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The reliability of somatosensory evoked potentials in the diagnosis of thoracic outlet syndrome

AOTT 2003; 37: 150-153
Read: 179 Downloads: 147 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We assessed the role of somatosensory evoked potentials (SEP) in the diagnosis of thoracic outlet syndrome.\nMethods: Somatosensory evoked potentials were recorded in provocative and decompressing positions in 30 patients (28 females, 2 males; mean age 32 years; range 20 to 52 years) with a diagnosis of thoracic outlet syndrome and in 30 healthy subjects showing a similar age and sex distribution.\nResults: All recordings yielded normal ranges in both groups. No statistically significant differences were found between the positions in which SEPs were recorded and between the patient and control groups.\nConclusion: Our data suggest that SEPs do not give diagnostic information in the identification of thoracic outlet syndrome.

Özet

Amaç: Somatosensoriyal uyarılmış potansiyellerin torasik çıkış sendromu tanısındaki güvenilirliği değerlendirildi. \nÇalışma planı: Torasik çıkış sendromu tanısı konan 30 hastada (28 kadın, 2 erkek; ort. yaş 32; dağılım 20-52) ve benzer cinsiyet ve yaş dağılımına sahip, sağlıklı 30 gönüllüde provokatif ve dekomprese eden pozisyonlarda SUP kayıtları alındı. \nSonuçlar: Her iki grupta da tüm bulguların normal sınırlar içinde olduğu görüldü. Pozisyonlar veya hasta-kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. \nÇıkarımlar: Çalışmamızda elde edilen bulgular somatosensoriyal uyarılmış potansiyellerin torasik çıkış sendromu tanısında etkin olmadığını gösterdi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294