Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effects of melatonin and caffeic acid phenethyl ester CAPE on fracture healing under ischemic conditions

AOTT 2014; 48: 339-345
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3244
Read: 165 Downloads: 151 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Conclusion:Amaç:Çalışmada melatonin ve kafeik asit fenetil ester (CAPE) antioksidan moleküllerinin iskemik ortamda kırık iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Kırk dört erkek Wistar-albino sıçan tibiasında kırık oluşturulup intramedüller pinleme ile tespit uygulandı. Daha sonra sıçanlar rastgele kırık, kırık-iskemi, kırık-iskemi-melatonin ve kırık-iskemi-CAPE gruplarına ayrıldı. İskemi gruplarındaki sıçanların femoral arterleri 4.5 saat süreyle klemplendi. Cerrahi girişimden 6 hafta sonra sıçanlar sakrifiye edildi ve radyografik, histolojik ve biyomekanik değerlendirmeler yapıldı.

Radyografik ve histolojik olarak, 6. hafta sonunda kırık-iskemi-CAPE grubu kırık-iskemi grubundan anlamlı olarak iyi sonuçlar verdi. Tüm gruplarda, tüm kırıkların radyolojik ve histolojik olarak tam iyileştiği saptandı. Maksimum kırılma kuvvetlerinin (N) karşılaştırılmasında, gruplar arasında (kırık-iskemi<kırık-iskemi-melatonin<kırık<kırık-iskemi-CAPE) anlamlı fark bulundu (p<0.005). Sertlik dereceleri (N/mm) açısından kırık ve kırık-iskemi-CAPE grupları arasında anlamlı fark bulunmazken, diğer tüm gruplar arasındaki fark anlamlıydı. Kırık, kırık-iskemi-melatonin ve kırık-iskemi-CAPE gruplarındaki sertlik dereceleri, kırık-iskemi grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.001).

Vasküler yaralanma veya kompartman sendromu ile komplike hale gelmiş tibia kırıklarında, iskeminin kırık iyileşmesi üzerine olan muhtemel olumsuz etkileri, melatonin ve CAPE ile ortadan kaldırılabilir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294