Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effects of intraarticular bupivacaine morphine and bupivacaine+morphine in arthroscopic knee surgery on postoperative analgesia

AOTT 1994; 28: Supplement 283-285
Read: 955 Downloads: 642
Abstract
In this study, we investigated the effect of intraarticular injection of bupivacaine, morphine, bupivacaine+morphine and placebo on postoperative pain during arthroscopic knee surgery. The pain was evaluatedaccording to visualanalogousscale (VAS) at. 0.5, 1, 1. 5, 2, 6 and 24 hourafterthe operation. The need for additional analgesic administration was compared between different groups. In placebo group the values of VAS were higher than the three groups. In bupivacaine group the effective analgesia was seen in the early postoperative period, in contrast to the analgesia seen in the Iate postoperative period in morphine group. it is concluded that the best analgesic effect was seen with intraarticular injection of bupivacaine+morphine during arthroscopic knee surgery.
Özet
Çalışmamızda bupivacain, morfin, bupivacairi+morfin ve plasebonun intraartiküler enjeksiyonunun artroskopik diz cerrahisinde postoperatif ağrı üzerine etkilerini araştırdık. Postoperatif 0.5;1 ;1.5;2;6 ve 24. saatlerde hastalarınn ağrısı Visual AnalQgou Scaleya (VAS) göre değerlendirildi ve ek analjezik gereksinimi araştırıldı. Plasebo grubunda VAs değerleri diğer üç gruptan oldukça fazla idi. Bupivacain grubunda erken postoperatif, Morfin grubunda ise geç postoperatif dönemde etkin bir analjezi sağlandı. Sonuçta en iyi analjezinin Bupivacain+Morfin grubunda elde edildiği saptandı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294