Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effect of postural stabilization exercises on pain and function in females with patellofemoral pain syndrome

AOTT 2015; 49: 166-174
DOI: 10.3944/AOTT.2015.13.0118
Read: 1170 Downloads: 907 Published: 07 February 2020
Abstract

 

Objective: This study aimed to investigate the effect of postural stabilization exercises on pain, muscle strength and function in females with patellofemoral pain.

 

Methods: Forty-two volunteers with patellofemoral pain syndrome (PFPS) were included in this study. The subjects were randomly divided into two groups: Group 1 performed therapeutic knee and postural stabilization exercises (n=22); Group 2 performed therapeutic knee exercises only (n=20). All patients were evaluated for pain, hamstring flexibility, function, lower extremity strength and postural control before and after treatment and at the 12th week. A two-way ANOVA was done within each group before and after treatment and at the 12th week. The level of significance was set at p<0.05, and when this was observed, the Tukey test was used to determine which group had caused the significance.

 

Results: The results were statistically significant between the groups in terms of pain, flexibility, function, strength, endurance, postural control and the parameters of the Kujala patellofemoral pain scale (p<0.05). For all parameters, Group 1 achieved the greater success after treatment (p<0.05).

 

Conclusion: The implementation of physiotherapy and rehabilitation programs including postural stabilization exercises may improve strength and function and reduce pain in patients with PFPS.

 

 

Özet

 

Amaç: Patellofemoral ağrısı olan kadınlarda postural stabilizasyon egzersizlerinin ağrı, kas kuvveti ve fonksiyonu üzerine etkisini araştırmak.

Çalışma planı: Patellofemoral ağrı sendromu (PFAS) olan 42 gönüllü kadın bu çalışmaya dahil edildi. Denekler rastgele iki gruba ayrıldı: 1. gruba terapatik diz egzersileri ve stabilizasyon egzersizleri uygulandı (n=22); 2. gruba (n=20) terapatik diz egzersizleri uygulandı. Tüm hastalar tedavi öncesi, sonrası ve 12. haftada ağrı, hamstring esnekliği, fonksiyon, alt ekstremite kas kuvveti ve postural kontrol yönünden değerlendirildi. İki yönlü ANOVA Tedavi öncesi, sonrası ve 12. haftada her grup içinde yapıldı. Gruplar arasında istatistiksel anlamlılık gözlendiğinde anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Tukey testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi.

Bulgular: Sonuçlar ağrı, esneklik, fonksiyon, kuvvet, dayanıklılık, postural kontrol ve Kujala patellofemoral ağrı ölçek parametrelerine açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Tüm parametreleri göz önüne alındığında, Grup 1 tedaviden sonra büyük başarı elde etti (p<0.05).

Çıkarımlar: PFAS’li hastalarda stabilizasyon egzersizleri de dahil olmak üzere fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması kuvvet ve fonksiyonun gelişmesini, ağrının azalmasını sağlayacaktır.

 

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294