Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effect of organic silicon injection on Achilles tendon healing in rats

AOTT 2014; 48: 346-354
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3162
Read: 417 Downloads: 497 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Conclusion:Amaç:Çalışmamızın amacı çözünür ve emilebilir bir organik silikon bileşiğinin Aşil tendonunun iyileşmesi üzerindeki etkinliğini değerlendirmekti.

Yirmi bir adet Wistar albino sıçanının Aşil tendonları kesildi ve onarıldı. Ameliyat sonrası 0.01 ml organik silikon solüsyonu (silanol) peri/intratendinöz olarak sıçanların sol bacaklarına ve aynı dozda salin solüsyonu sağ bacaklarına enjekte edildi. sıçanlar rastgele üç gruba ayrılarak (n=7) 10. ve 20. günde biyomekanik, 20. günde histolojik ve immünohistokimyasal değerlendirmeye tabi tutuldular. Fibroblast hücre sayısı ve çapı, dokuda damarlanma ve damar çapları histomorfometik olarak incelendi. Fibroblast büyüme faktörü (bFGF) immünoreaktivitesi 20. günde immünohistokimya ile değerlendirildi. Onarılan tendonların kopma kuvveti ve sertlikleri 10. ve 20. günlerde ölçüldü.

Birim alanda görülen fibroblast sayısı, ortalama fibroblast çapı, birim alandaki kollajen liflerine paralel damar sayısı ve damar çapları kontrol grubuna kıyasla organik silikon grubunda anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0.05). Silikon grubunda bFGF’nin artmış immünoreaktivitesi saptandı. Onuncu günde silikon grubunda tendonların kopma kuvvetleri kontrol grubuna kıyasla daha iyi bulundu (p=0.041). Yirminci gündeki kopma kuvvetleri arasında da fark saptanırken, bu fark anlamlı bulunmadı. Silikon enjeksiyonunun iyileşen tendonların sertliklerine etki etmediği görüldü.

Elde ettiğimiz veriler, organik silikonun tendon iyileşmesi üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ve tendon iyileşme yanıtı üzerine daha ileri çalışmalar için uygun olduğunu göstermektedir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294