Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The comparison of closed reductionpercutaneous pinning procedure with open reductioninternal fixation in the surgical treatment of children’s humerus supracondylar fractures

AOTT 1999; 33: 323-329
Read: 262 Downloads: 203 Published: 19 April 2021
Abstract

In this study, we aimed to compare and evaluate the results of children’s humerus supracondylar fractures treated with either closed reduction-percutaneous pinning or open reduction-internal fixation procedures. Between September 1992 - September 1997, there were 52 case which were operated on for supracondylar fractures; and 23 out of the total (44.2 %) went to closed reduction - percutaneous pinning (CRPP) while 29 case (55.8%) to open reduction - internal fixation (ORIF) operations. The mean age were 7.4 years in CRPP group and 7.9 years in ORIF group. The functional and cosmetic evaluation of the cases were done according to the Flynn criteria. The carrying angle alteration evaluations according to Flynn criteria revealed us excellent and good results in 87.0 % of CRPP and 82.8% of ORIF cases (p=0.6603) while motion loss evaluations proved to be excellent and good results in 95.7 % of CRPP and 69.0 % of ORIF cases (p=0.0206). Considering these results, it was clear that CRPP procedure was statistically superior to ORIF for having lesser motion loss, operation and hospitalization times. No statistically difference was obtained between the two, in terms of Baumann angle and carrying angle deviations; hence closed reduction-percutaneous pinning procedure was apperantly superior to the open reduction-internal fixation procedure.

Özet

Amacımız; kapalı redaksiyon - perkütan çivileme ve açık redaksiyon - internal tespit yöntemleri ile tedavi ettiğimiz çocuk humerus suprakondiler kırıklarının sonuçlarını karşılaştırmak ve değerlendirmektir. Eylül 1992 - Eylül 1997 arasında humerus suprakondiler kırığı nedeniyle cerrahi tedavileri yapılan toplam 52 ço-cuk olgudan 23 üne (% 44.2) kapalı redaksiyon - perkütan çivileme (KRPÇ) ve 29 una (% 55.8) açık redaksiyon - internal fiksasyon (ARİF) yöntemi uygulandı. Ortalama yaş KRPÇ grubunda 7.4 ve ARİF grubunda 7.9 idi. Olguların fonksiyonel ve kozmetik değerlendirilmeleri Flynn kriterlerine göre yapıldı. Flynn kriterle-rine göre yapılan taşıma açışı değişiklikleri; KRPÇ grubunun % 73.9’unda mükemmel ve % 13,1 inde iyi, ARİF grubunun ise % 58.6 sında mükemmel ve % 24.2 sinde iyi sonuç olarak degerlendirildi (p=0.6603). Flynn kriterlerine göre hareket kayıplarının değerlendirilmesinde; KRPÇ grubunun % 91.4 ünde mükemmel ve % 4.3 ünde iyi, ARİF grubunun ise % 57 7 sinde mükemmel ve % 173 ünde iyi sonuç olarak değerlendi-rildi (p=0.0206). Operasyon süresi ve hastanede kalma süresi istatistiksel olarak KRPÇ lehine anlamlı idi (p=0.0000). Bu bulgularla, KRPÇ yönteminin hareket kaybı, operasyon süresi ve hastanede kalma süresi azlığı ile ARİF yöntemine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstün olduğu, komplikasyon, Baumann açı değişikliği ve taşıma açışı değişikliği yönünden her iki yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı ve sonuçta kapalı redaksiyon - perkütan çivileme yönteminin, açık redüksiyon - internal fiksasyon yöntemine göre daha üstün olduğu saptandı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294