Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The calcaneal angles in the Turkish population

AOTT 2009; 43: 406-411
DOI: 10.3944/AOTT.2009.406
Read: 499 Downloads: 422 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: The purpose of this study was to determine the calcaneal angles on radiograms of individuals without a calcaneal fracture.\r\nMethods: We retrospectively analyzed a total of 308 digital records of lateral ankle or foot radiographs taken from 268 patients (106 males, 162 females; mean age 42 years; range 18-79 years) without a calcaneal fracture. On these radiographs, the reference lines were drawn with the use of an angle measurement software with a sensitivity of 1/100 mm and the Böhler (BA) and Gissane (GA) angles were measured. The distribution characteristics of the angles with respect to age, gender, and side of the body were analyzed and compared with those of previous studies.\r\nResults: The mean BA was 33.8±4.8° (range 20° to 46°) and the mean GA was 115.0±6.5° (range 100° to 133°). There were no significant differences for both angles with respect to measurements obtained from the right and left sides (for BA, p=0.198; for GA, p=0.601) and from both sexes (for BA, p=0.177; for GA, p=0.412). The highest (35.2°) and lowest (32.3°) means of BA were seen in the age brackets of 41-50 and 61-83 years, respectively. The corresponding age brackets for GA were 21-30 and 51-60 years with 115.7° and 114.4°, respectively. There were no significant differences between the age groups for both angles (for BA, p=0.086; for GA, p=0.955). Of note, the mean BA was significantly higher than those reported in previous studies. There was no correlation between BA and GA (r=0.018; p=0.76), nor between the calcaneal angles and age (for BA, r=-0.092; p=0.11 and for GA, r=-0.070; p=0.22).\r\nConclusion: The calcaneal angles show considerable variations in diverse ethnic groups and populations in terms of normal range, age, gender, and side. The ranges herein reported (20-46° for BA, 100-133° for GA) can be used as reference values for the Turkish population.

Özet

Amaç: Kalkaneus kırığı bulunmayan kişilerin radyografilerinde ölçülen kalkaneus açılarının dağılımı ve normal sınırlarının belirlenmesi amaçlandı.\r\nÇalışma planı: Çalışmada, kalkaneus kırığı bulunmayan 268 hastaya ait (106 erkek, 162 kadın; ort. yaş 42; dağılım 18-79) 308 adet dijital yan ayak ve ayak bileği grafisi geriye dönük olarak incelendi. Bu grafiler üzerinde, 1/100 mm duyarlıkta açı ölçümü yapan bir yazılım yardımıyla referans çizgileri çizilerek, Böhler (BA) ve Gissane (GA) açıları ölçüldü. Açıların dağılım özellikleri, cinsiyet, yaş ve taraf ile olan ilişkileri incelendi. Saptanan dağılım özellikleri literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldı. \r\nSonuçlar: Böhler açısı ortalama 33.8±4.8° (dağılım 20°-46°), GA ise ortalama 115.0±6.5° (dağılım 100°-133°) bulundu. Her iki açı için sağ ve sol taraf ortalamaları arasında (BA için p=0.198; GA için p=0.601) ve cinsiyetler arasında (BA için p=0.177; GA için p=0.412) anlamlı fark bulunmadı. En yüksek (35.2°) ve en düşük (32.3°) ortalama BA değerleri sırasıyla 41-50 ve 61-83 yaş gruplarında görüldü. Gissane açısı için en yüksek (115.7°) ve en düşük (114.4°) ortalama değerler sırasıyla 21-30 ve 51-60 yaş grubunda idi. Yaş grupları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (BA için p=0.086; GA için p=0.955). Ortalama BA değeri literatürdeki diğer sonuçlardan anlamlı derecede farklı bulundu. Korelasyon analizinde BA ve GA arasında anlamlı ilişki saptanmadı (r=0.018; p=0.76). Kalkaneus açılarıyla yaş arasında da anlamlı bir ilişki yoktu (BA için: r=-0.092; p=0.11 ve GA için: r=-0.070; p=0.22).\r\nÇıkarımlar: Kalkaneus açıları farklı ırk ve toplumlarda farklı normal sınırlar; yaş, cinsiyet ve tarafa göre farklı dağılım gösterebilir. Örnek grubumuzda saptanan BA için 20°-46°, GA için 100°-133° aralığı Türk toplumu için referans değerleri olarak kullanılabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294