Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Simultaneous ipsilateral humerus and forearm fractures in children

AOTT 2002; 36: 117-123
Read: 719 Downloads: 463 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: To evaluate the results of treatment with early reduction and internal fixation for simultaneous ipsilateral distal humeral and forearm fractures in children. \r\nMethods: The study included six patients (1 girl, 5 boys; mean age 11.5 years; range 9 to 13 years) who underwent treatment for ipsilateral humerus distal and forearm fractures. Reduction and fixation of fractures were performed percutaneously or by mini-open incisions. At the end of the follow-up period, patients were evaluated according to the Flynn’s criteria. Radiologic and functional results on the involved side were compared with that of the normal. The mean follow-up period was 35 months (range 24 to 52 months).\r\nResults: According to the Flynn’s criteria, radiologic outcome was perfect in four patients (%67), and good in two (%33); functional results were perfect in three (%50), and good in three patients (%50). There were no significant differences between the two extremities with respect to elbow and wrist range of motion and radiologic parameters of the elbows.\r\nConclusion: Early anatomic realignment of soft tissues and early active rehabilitation in simultaneous ipsilateral fractures of the distal humerus and forearm are significant factors for a satisfactory outcome. Treatment with early reduction and internal fixation with minimal soft tissue damage seems to be the method of choice in these fractures.

Özet

Amaç: Eşzamanlı ipsilateral humerus distal ve önkol çocuk kırıklarında erken redüksiyon ve internal tespitle tedavinin sonuçlarını incelemek.\r\nÇalışma planı: Kliniğimizde eşzamanlı ipsilateral humerus distal ve önkol kırığı nedeniyle tedavi gören altı hasta (1 kız, 5 erkek; ort. yaş 11.5; dağılım 9-13) değerlendirildi. Acil şartlarında tedaviye alınan olgulara redüksiyonu takiben perkütan ya da mini insizyonla K-telleri ile tespit uygulandı. İzlem sonunda olgular Flynn kriterlerine göre değerlendirildi. Dirsek ve önkolun radyolojik ve fonksiyonel değerleri sağlam tarafla karşılaştırıldı. Ortalama izlem süresi 35 ay (dağılım 24–52 ay) idi.\r\nSonuçlar: Flynn kriterlerine göre, radyolojik olarak dört olguda çok iyi (%67), iki olguda iyi (%33), fonksiyonel olarak ise üç olguda çok iyi (%50), üç olguda iyi (%50) sonuç elde edildi. Dirsek ve önkol hareket açıklıkları ile dirsek radyolojik ölçümlerinde sağlam ve kırıklı ekstremiteler arasında anlamlı fark saptanmadı.\r\nÇıkarımlar: Eşzamanlı ipsilateral humerus distal ve önkol kırıklı olgularda yumuşak doku diziliminin sağlanması ve erken aktif rehabilitasyon tatminkar sonuçların alınabilmesi için önemli faktörlerdir. Bu tip kırıkların erken redüksiyon ve minimal yumuşak doku hasarı ile internal tespit yöntemleriyle tedavisini öneriyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294