Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Shoulder arthrodesis with plate fixation

AOTT 2011; 45: 412-420
DOI: 10.3944/AOTT.2011.2487
Read: 1346 Downloads: 824 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the long-term outcome of shoulder arthrodesis with plate fixation and primary autogenous grafting in terms of pain, functional status and arthrodesis position. \r\nMethods: The study included 8 patients (7 males and 1 female; mean age: 39.3 years; range: 22 to 68 years) who underwent arthrodesis with plate fixation and primary autogenous grafting. Mean follow-up period was 66.6 (range: 47 to 96) months. Five cases had traumatic brachial plexus palsy, 2 polio sequela and 1 sequela of an operated proximal humerus fracture due to a falling injury. One of the traumatic palsy cases was accompanied with a humerus shaft fracture. Arthrodesis was performed in all cases according to AO principles with plate fixation and primary autogenous grafting. Five of the paralytic patients also underwent Steindler flexorplasty. Follow-up assessments included monthly radiologic control for union, the visual analog scale (VAS) for pain and the Oxford shoulder score (OSS) for functional status. \r\nResults: Radiological fusion was seen in all cases in an average of 16 (range: 12 to 18) weeks, and arthrodesis was stable at physical examination. The accompanying humerus shaft fracture was also fixed with plate. One patient with traumatic palsy experienced a humerus fracture distal to the arthrodesis plate at the 8th postoperative month. An additional traumatic palsy case had flexion deformity at the wrist in the second year of follow-up and a wrist arthrodesis with dorsal plate was performed. One patient (12.5%) had a donor site infection on the tenth day after surgery. The target positions of 30° of abduction, 30° of forward flexion, and 30° of internal rotation were achieved with an average deviation of 7°. Mean active abduction was 68.1° (range: 55° to 90°), flexion was 67.5° (range: 60° to 85°), and internal rotation was at the level of trochanter major. The mean OSS was 35.9 (range: 32 to 40), and the mean VAS score was 2.9 (range: 1 to 7). \r\nConclusion: Our findings show that AO reconstruction plate and primary autogenous bone grafting is a safe and effective arthrodesis method that can also be used as a salvage procedure.

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı plak ve primer otojen greftleme ile omuz artrodezi uygulamasının ağrı, fonksiyonel durum ve artrodez pozisyonu açısından uzun dönem sonuçlarını değerlendirmekti. \r\nÇalışma planı: Çalışmaya plak ve primer otojen greftleme ile omuz artrodezi uygulanan, ortalama yaşı 39.3 (dağılım: 22-68) olan 8 hasta (7 erkek, 1 kadın) alındı. Hastaların ortalama takip süresi 66.6 (dağılım: 47-96) ay idi. Olguların 5’inde travmatik brakial pleksus felci, 2’sinde polio sekeli ve birinde yüksekten düşme sonrası osteosentez denenmiş proksimal humerus kırığı sekeli mevcuttu. Travmatik paralizili olgulardan birinde ek olarak humerus şaft kırığı da bulunmaktaydı. Artrodez, tüm olgulara AO cerrahi tekniğiyle plak vida tespiti ve primer otojen greftleme ile uygulandı. Paralitik olguların beşine ek olarak Steindler fleksörplasti uygulandı. Takipte kaynama için aylık radyolojik inceleme, ağrı için görsel analog skala (visual analog scale, VAS) ve fonksiyonel durum için Oxford omuz skoru (Oxford shoulder score, OSS) kullanıldı. \r\nBulgular: Olguların tümünde ameliyat sonrası ortalama 16. haftadan (dağılım: 12-18) itibaren radyolojik olarak füzyon gözlendi ve muayenede artrodez stabildi. Eş zamanlı humerus kırığı olan olguda kırık, plak ile tespit edildi. Travmatik paralizisi olan bir olguda ameliyat sonrası sekizinci ayda artrodez plağının altından humerus kırığı gelişti. Başka bir travmatik paralizili olgunun takibinde ikinci yılda el bileğinde fleksiyon deformitesi gelişti ve bu hastaya dorsalden plak ile el bileği artrodezi uygulandı. Bir olguda (%12.5) ameliyat sonrası 10. günde donör sahada yara enfeksiyonu gelişti. Hedef pozisyon olan 30° abdüksiyon, 30° öne fleksiyon ve 30° iç rotasyon tüm hastalarda klinik olarak ortalama 7 derecelik sapmayla sağlandı. Ortalama aktif abdüksiyon 68.1° (dağılım: 55°-90°), öne fleksiyon 67.5° (dağılım: 60°-85°), iç rotasyon trokanter major seviyesinde idi. Ortalama OSS 35.9 (dağılım: 32-40), ortalama VAS 2.9 (dağılım: 1-7) idi. \r\nÇıkarımlar: Bulgularımız AO rekonstrüksiyon plağı ile tespit ve primer otojen greftlemenin revizyon olgularında kurtarıcı bir girişim olarak da kullanılabilecek güvenli bir artrodez yöntemi olduğunu göstermiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294