Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Retrograde intramedullary interlocking nailing in fractures of the distal femur

AOTT 2009; 43: 199-205
DOI: 10.3944/AOTT.2009.199
Read: 1252 Downloads: 897 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: We evaluated retrograde locked intramedullary nail applications in patients with distal femur fractures.\r\nMethods: Distal femur fractures of 16 patients (11 males, 5 females; mean age 45 years; range 25 to 69 years) were treated with retrograde locked intramedullary nailing. One patient had bilateral fractures. According to the AO classification, the fractures were A1 (n=8), A2 (n=4), A3 (n=4), and C1 (n=1). There were 13 closed (76.5%), and four open (23.5%) fractures. The mean time to surgery was 10 days (range 2 to 20 days). Open technique was used for nine fractures, and percutaneous technique for eight fractures. Preoperatively, three patients with a floating knee were evaluated with magnetic resonance imaging and were found to have a ruptured cruciate ligament. All patients underwent intraoperative knee examination, which showed a ruptured cruciate ligament in five patients. Functional results were assessed using the modified HSS (Hospital for Special Surgery) knee rating scale at the end of a mean follow-up period of 32.6 months (range (12 to 68 months).\r\nResults: The mean time to union was 25 weeks (range 14 to 42 weeks). One patient had delayed union (42 weeks). Joint range of motion was normal in three knees (17.7%), was 100 to 110° in nine knees (52.9%), 80° in four knees (23.5%), and below 80° in one knee (5.9%). According to the modified HSS knee scale, the results were excellent in five femurs (29.4%), good in six femurs (35.3%), moderate in five femurs, and poor in one femur (5.9%). Postoperative radiographic examination showed varus angulation (10°) in four patients (23.5%), and posterior angulation (10-20°) in four patients. In one patient, healing occurred with extreme deformation (30° posterior angulation). None of the patients experienced wound site problems or infections. One patient developed deep vein thrombosis in the early postoperative period.\r\nConclusion: Treatment of distal femur fractures with retrograde locked intramedullary nailing yields satisfactory results in adults.

Özet

Amaç: Femur distal uç kırıklı hastalarda retrograd kilitli intramedüller (İM) çivi uygulaması değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Suprakondiler femur kırığı nedeniyle 16 hasta (11 erkek, 5 kadın; ort. yaş 45; dağılım 25-69) retrograd kilitli İM çivileme ile tedavi edildi. Bir olguda iki taraflı kırık vardı. Kırıkların AO sınıflaması şöyleydi: A1 (n=8), A2 (n=4), A3 (n=4), C1 (n=1). On üç kırık (%76.5) kapalı, dördü (%23.5) açık kırık idi. Hastalar travma sonrası ortalama 10. günde (dağılım 2-20 gün) ameliyat edildi. Dokuz kırıkta açık girişim, sekizinde perkütan teknik (mini artrotomi) kullanıldı. Ameliyat öncesinde yüzen diz sorunu olan üç hasta manyetik rezonans görüntüleme ile incelendi ve bu hastalarda çapraz bağ yırtığı saptandı. Tüm hastalara ameliyat sırasında diz muayenesi yapıldı ve beş hastada çapraz bağ yırtığı görüldü. Hastalar ortalama 32.6 ay (dağılım 12-68 ay) izlendi. Son kontrollerde fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesinde modifiye HSS (Hospital for Special Surgery) diz değerlendirme ölçeği kullanıldı. \r\nSonuçlar: Ortalama kaynama süresi 25 hafta (dağılım 14-42 hafta) bulundu. Bir hastada geç kaynama (42 hafta) görüldü. Eklem hareket açıklığı üç dizde (%17.7) normal bulunurken, dokuz dizde (%52.9) 100-110°, dört dizde (%23.5) 80°, bir dizde ise (%5.9) 80 derecenin altında idi. Modifiye HSS diz değerlendirme ölçeğine göre, beş femurda (%29.4) mükemmel, altı femurda (%35.3) iyi, beş femurda orta, bir femurda (%5.9) kötü sonuç elde edildi. Ameliyat sonrası radyografik incelemelerde, dört hastada (%23.5) varus açılanması (10°), dört hastada posteriora açılanma (10-20°) görüldü. Bir olguda ise aşırı deformasyonla (30° posteriora açılanma) iyileşme gözlendi. Hiçbir hastada ameliyat sonrası yara yeri sorunu ya da enfeksiyon gelişmedi. Bir hastada ameliyat sonrası erken dönemde derin ven trombozu gelişti. \r\nÇıkarımlar: Yetişkinlerdeki femur alt uç kırıklarının tedavisinde retrograd kilitli İM çivilemenin sonuçları tatmin edicidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294