Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Protective effect of zoledronic acid on corticosteroidinduced chondrocyte apoptosis

AOTT 2013; 47: 430-435
DOI: 10.3944/AOTT.2013.3136
Read: 500 Downloads: 490 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to assess the apoptotic effects of systemic corticosteroid application on the articular cartilage chondrocytes in vivo and to investigate the potential effects of zoledronic acid on corticosteroid-induced apoptosis. \r\nMethods: Twenty-four Wistar rats were randomly divided into 3 groups. In the control group, intramuscular isotonic salt solution was injected weekly. In the second group, a dose of 10 mg/kg intramuscular corticosteroid (methylprednisolone) injection was applied weekly for 8 weeks. In the third group, a dose of 10 mg/kg intramuscular corticosteroid (methylprednisolone) injection was applied weekly for 8 weeks and 0.1 mg/kg zoledronic acid was injected subcutaneously on days 0, 21 and 42. Femoral head specimens from each group were obtained at the end of the treatment and the TUNEL method was applied to detect apoptotic chondrocytes. Comparison analyses were performed using the ANOVA method and Tukey’s test. \r\nResults: There was a significant difference between the corticosteroid group and two other groups (control group: p=0.005; corticosteroid + zoledronic acid group: p=0.047). Zoledronic acid treatment significantly decreased the number of corticosteroid-induced apoptotic chondrocytes in the joint cartilage (p<0.05). \r\nConclusion: Zoledronic acid may have the potential to prevent joint cartilage deterioration due to the corticosteroid-induced apoptosis of the chondrocytes.

Özet

Amaç: Bu çalışmamızda sistemik kortikosteroid uygulamasının in vivo eklem kıkırdağı kondrositleri üzerindeki apoptotik etkilerini ve zoledronik asidin kortikosteroide bağlı apoptoz üzerindeki olası etkileri olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.\r\nÇalışma planı: Yirmi dört adet Wistar sıçanı rastgele 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubunda, intramusküler izotonik tuz çözeltisi haftalık olarak enjekte edildi. İkinci grupta ise, kas içine 10 mg/kg dozunda kortikosteroid (metilprednizolon) enjeksiyonu 8 hafta boyunca haftada bir uygulandı. Üçüncü grupta, 10 mg/kg intramusküler kortikosteroid (metilprednizolon) enjeksiyonu 8 hafta boyunca haftada bir doz uygulanırken, ek olarak 0.1 mg/kg zoledronik asit 0, 21 ve 42. günde deri altına enjekte edildi. Tedavinin sonunda her gruptan femur başı örnekleri alındı ve apoptotik kondrositleri saptamak için TUNEL yöntemi kullanıldı. Karşılaştırmalı analizler için ANOVA yöntemi ve Tukey testinden yararlanıldı.\r\nBulgular: Kortikosteroid grupla diğer iki grup (kontrol grubu için p=0.005 ve kortikosteroid + zoledronik asit grubu için p=0.047) arasında anlamlı bir fark vardı. Zoledronik asit tedavisi eklem kıkırdağında kortikosteroide bağlı gelişen apoptotik kondrosit sayısını anlamlı olarak azalttı (p<0.05).\r\nÇıkarımlar: Zoledronik asit, kondrositlerde kortikosteroide bağlı gelişen apoptoz nedeniyle oluşabilecek eklem kıkırdağı bozulmasını önleyici bir potansiyele sahip olabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294