Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Prediction of the quadruple hamstring autograft thickness in ACL reconstruction using anthropometric measures

AOTT 2013; 47: 14-18
DOI: 10.3944/AOTT.2013.2814
Read: 1294 Downloads: 870 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to determine whether simple anthropometric measurements, such as height, weight, body mass index (BMI), age, and thigh circumference can be used to accurately predict the diameter of hamstring tendons for anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction surgery. \r\nMethods: One hundred sixty-four consecutive male patients who underwent ACL reconstruction using quadruple hamstring autograft between January 2010 and December 2011 were prospectively evaluated. Anthropometric measurements including height, weight, BMI, age and thigh circumference were recorded preoperatively. The thickness of the quadruple hamstring autograft was intraoperatively determined using sizing cylinders. Correlation coefficients (Pearson’s r) and stepwise, multiple linear regression were used to determine the relationship between the outcome variable (hamstring graft diameter) and the predictor variables (age, height, weight, BMI, thigh circumference). \r\nResults: Correlation analysis revealed a positive relation between the height, weight and graft thickness (p=0.000 and p=0.002, respectively). Taller and heavier patients tended to have thicker quadrupled hamstring graft. However, age, thigh circumference, and BMI did not correlate with the graft thickness (p=0.700, p=0.290 and p=0.727, respectively). Stepwise, multiple linear regression indicated that height was statistically important as a predictor for hamstring graft diameter (R2=0.157, p=0.0001) and yielded the following regression equation for predicting quadrupled hamstring graft thickness: graft thickness = [(height in cm) ¥ 0.052) - 1.07] mm. \r\nConclusion: Height can be used as a practical and accurate measurement to preoperatively predict quadruple hamstring graft diameter in male patients. Identification of possible hamstring tendon autograft insufficiency allows for preoperative determination of additional graft source possibilities, resulting in a more prompt surgical strategy.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), yaş, uyluk çapı gibi basit antropometrik ölçülerin ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonunda kullanılan hamstring otogreft kalınlığını tahmin etmede kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktı.\r\nÇalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında dörtlü hamstring otogrefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu uygulanan 164 ardışık erkek hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Ameliyat öncesi hastaların boy, kilo, VKİ, yaş ve uyluk çapları kaydedildi. Ameliyat sırasında hastadan alınan dört katlı hamstring otogreftinin kalınlığı silindirik ölçücülerden geçirilmek suretiyle ölçüldü. Sonuç değişkeni (hamstring greft kalınlığı) ile belirleyici değişkenler (yaş, boy, ağırlık, VKİ, uyluk çapı) arasındaki ilişki korelasyon katsayısı (Pearson r) ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile değerlendirildi.\r\nBulgular: Korelasyon analizinde greft kalınlığı ile hastanın boyu ve kilosu arasında pozitif yönde ilişki bulundu (sırasıyla p=0.000 ve p=0.002). Uzun boylu ve kilosu çok olan hastaların dörtlü hamstring otogrefti kalın olma eğilimindeydi. Bununla birlikte, greft kalınlığı ile yaş, uyluk çapı ve VKİ arasında bir korelasyon saptanmadı (sırasıyla p=0.700, p=0.290 ve p=0.727). Çoklu doğrusal regresyon analizi değerlendirmesinde ise sadece boy uzunluğunun hamstring greft kalınlığını tahmin etmede istatistiksel anlamda önemli olduğu görüldü. (R2=0.157, p=0.0001). Dörtlü hamstring greft kalınlığını tahmin etmede greft kalınlığı=[(cm cinsinden boy ¥ 0.052) - 1.07] mm şeklinde regresyon eşitlemesi bulundu.\r\nÇıkarımlar: Erkek hastalarda dörtlü hamstring otogreft kalınlığını tahmin etmede hastanın boy uzunluğunu ölçmek pratik ve doğru bir yöntemdir. Ameliyat öncesi dönemde hamstring tendonu otogreft kalınlığını tahmin edebilmek; özellikle greftin yetersiz olacağı düşünülen durumlarda cerrahın yeni bir strateji geliştirmesi açısından gereklidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294