Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Posterior cruciate Iigament instabilities

AOTT 1995; 29: Supplement 449-454
Read: 254 Downloads: 193 Published: 20 April 2021
Abstract

Posterior cruciate Iigament (PCL) injuries represent 3% to 20% of all knee Iigamentous injuries, but the diagnosis often is missed at initial evaluation. Diagnostic ability is increased by knowledge of knee biomechanics and selective Iigament cutting studies. The examiner must differentiate the isolated PCL injury from combined Iigamentous injury to determine appropriate treatment. Isolated acute PCL tears with Iess than 1O mm of posterior Iaxity at 90 degrees of flexion should be treated with an aggressive rehabilitation program. This amount of Iaxity is found in the majority of isolated acute PCL tears. Isolated acute PCL tears with more than 10 to 15 mm of posterior Iaxity and PCL tears with combined Iigamentous injuries should be reconstructed. Large PCL bony avulsions should be fixed internally. Small PCL bony avulsions with more than 10 mm of posterior Iaxity should be reconstructed. Chronic PCL injuries initially should be treated with an aggressive rehabilitation program. If such a program is not successful in a patient with inore than 10 to 15 mm of posterior Iaxity and no significant radiographic evidence of degenerative changes, the PCL should be reconstructed.

Özet

Arka çapraz bağ (AÇB) yaralanmaları, tüm diz bağ yaralanmalarının %3 ila %20 sini oluşturur. Fakat teşhis sıklıkla ilk muayenede atlanır. Diz biomekaniği bilgileri ve selektif bağ kesim çalışmaları ışığında teşhis imkanları artmıştır. Uygun tedaviyi düzenleyebilmek için izole AÇB Iezyonunu, kombine yaralanmalardan ayırt etmek gerekir. 90° fleksiyonda, 10 mm den az posterior Iaksitesi olan izole AÇB Iezyonlan agresif rehabilitasyon programına alınmalıdır. Bu miktarda bir Iaksite izole AÇB Iezyonları çoğunda vardır. 10-15 mm den fazla posterior Iaksitesi olan izole AÇB Iezyonları ve kombine bağ yaralanmaları ile birlikte olan AÇB Iezyonları rekonstrükte edilmelidir. AÇB ın büyük kemiksel avulsiyonları internal olarak tesbit edilmelidir. 10 mm den fazla posterior Iaxiteye sebep olan AÇB ın küçük kemiksel avülsiyonlan da rekonstrükte edilmelidir. Kronik AÇB Iezyonları ilk önce agresif rehabilitasyon programına alınmalıdır. Bu programın başarılı olmadığı, 10-15 mm den fazla posterior Iaksitesi olan ve radiolojik olarak bariz dejeneratif değişikliklerin olmadığı hastalarda AÇB rekonstrüksiyonu yapılmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294