Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Pigmented villonodular synovitis of the knee

AOTT 1997; 31: Supplement 498-501
Read: 274 Downloads: 182 Published: 19 April 2021
Abstract

Pigmented villonodular synovitis is a disorder involving synovial proliferation of the joints, bursa or tendon sheats. It occurs in two form: a diffuse disease involving the entire synovium or a discrete nodular mass involving only a small section of the synovium. The knee joint is most commonly affected. Misdiagnosis of meniscal lesions and other knee disorders are frequent. Five hundred and seventy six knee arthroscopies were performed between January 1992 and January 1997. Ten (1.7%) cases of diffuse pigmented villonodular synovitis were diagnosed arthroscopically. Clinical presentation, consisted of insidious onset of joint swelling with discomfort, pain, joint stiffness, instability, thigh artrophy, and local temperature elevation. All ten patients had an arthroscopy and biopsy of the knee for diagnostic purposes. Six patients had artroscopic total synovectomy and the remaining 3 patients had open synovectomy. One patient with osteoarthritic changes went on synovectomy and total knee prosthesis during the same session. Mean follow-up period was 27 months (range 6-66 mo.). Of the two patients who had recurrences, one had subsequent open synovectomy, other patient had developed progressive destruction and subchondral cystic invasion and knee arthrodesis was eventually done

Özet

Pigmente villonodüler sinovit eklem, fasya, bursa ve tendon gibi yapıları çevreleyen sinovyal dokunun be-nign, ileri derecede proliferasyon gösteren bir hastalığıdır. Lokal ya da yaygın olmak üzere iki tipte görülebi-lir. En fazla diz eklemini tutan bu hastalık diğer diz patolojilerine benzer bulgular verebilir. Ocak 1992 -Ocak 1997 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle diz artroskopisi uygulanan 593 hastanın 10 unda (%1.7) diffüz pigmente villonodüler sinovit tespit edilmiştir. Hastalarda artroskopi öncesi sessiz başlangıçlı şiddeti gittikçe anan, kronik vasıflı ağrı, sertlik, şişlik, instabilite, uyluk atrofisi, lokal ısı artışı gibi semptom ve bulgular tes-pit edilmiş, kesin tanı artroskopik ve patolojik olarak yapılmıştır. Tedavide 6 hastaya artroskopik; 3 hastaya açık sinovektominin yanında, bir hastayada ileri derecede eklem kartilaj ve subkondral kemik harabiyeti nede-niyle sinovektomi ile birlikte total diz protezi uygulanmıştır. Ortalama 27 aylık (6-66 ay) takip süresinde iki hastada nüks görülmüş; birine tekrar sinovektomi, diğerine ise kartilaj hasarı ve tibial subkondral kistik invazyon nedeniyle diz anrodezi uygulanmıştır. Pigmente villonodüler sinovit çok sık görülmemekle birlikte kro-nik vasıflı dizde şişlik ve ağrı olan hastalarda göz önüne alınması gereken bir eklem hastalığıdır. Diz artros-kopisi sinoviyal dokunun makroskopik incelenmesine ve biyopsi alınmasına imkan sağlarken, atroskopik sino-vektomi ilede daha az morbiditeye yol açarak tedavidede kullanılabilmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294