Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Percutaneous extensor tenotomy in patients with lateral epicondylitis resistant to conservative treatment

AOTT 2002; 36: 336-340
Read: 194 Downloads: 139 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results and advantages of percutaneous extensor tenotomy performed in patients with lateral epicondylitis resistant to conservative treatment.\nMethods: Percutaneous extensor tenotomy was performed in nine patients (7 females, 2 males; mean age 44 years; range 32 to 54 years) with lateral epicondylitis unresponsive to conservative treatment. The mean duration of the complaints was 25 months (range 9 months to 4 years), during which a mean of 2.7 (range 2 to 4) local corticosteroid injections was administered. The patients were operated under local anesthesia in an outpatient setting. The procedure lasted approximately 4.5 minutes. The remaining portion of the tendon was removed by manipulation. The results were evaluated according to the criteria by Verhaar et al. The mean follow-up period was nine months (range 4 to 15 months).\nResults: The patients were able to use their affected arms after a mean of nine days (range 6 to 14 days). Hematoma that developed in the lateral epicondyle distally in two patients resolved spontaneously. All patients’ complaints of pain decreased by more than 50% within six to eight weeks. The results were excellent or good in eight patients and fair in one patient. All patients but one were satisfied with the result of tenotomy.\nConclusion: Percutaneous extensor tenotomy is a simple procedure; it can be performed under outpatient settings, and yields favorable results in patients with lateral epicondylitis resistant to conservative treatment.

Özet

Amaç: Konservatif tedaviye dirençli lateral epikondilitli olgularda yapılan perkütan ekstensör tenotomi sonuçları ve tekniğin avantajları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Lateral epikondilit tanısı ile konservatif tedavi uygulanan ve şikayetleri geçmeyen dokuz hastaya (7 kadın, 2 erkek; ort. yaş 44; dağılım 32-54) perkütan ekstensör tenotomi uygulandı. Hastaların şikayetlerinin süresi ortalama 25 ay (9 ay-4 yıl) idi ve kendilerine ortalama 2.7 kez (dağılım 2-4) lokal kortikosteroid enjeksiyonu yapılmıştı. Hastalar, poliklinikteki cerrahi müdahale odasında lokal anestezi ile ameliyat edildi. İşlem ortalama 4.5 dakika sürdü. Tenotomi sonrası manipülasyon yapılarak tendonların kesilmemiş kısımlarının kopması sağlandı. Hastalar Verhaar ve ark.nın kriterlerine göre değerlendirildi. Ortalama takip süresi dokuz ay (dağılım 4-15 ay) idi.\nSonuçlar: Hastalar ortalama dokuz gün içinde (dağılım 6-14 gün) günlük işlerinde kollarını kullanmaya başladılar. İki hastanın lateral epikondil distalinde kendiliğinden iyileşen hematom gelişti. Tüm hastalarda ağrı şikayetinde 6-8 haftada %50’nin üzerinde azalma saptandı. Sekiz hastada iyi veya mükemmel, bir hastada orta derecede sonuç elde edildi. Biri dışında tüm hastalar, tenotomi sonucunun tatminkar olduğunu belirttiler.\nÇıkarımlar: Konservatif tedaviye dirençli lateral epikondilit olgularında uygulanan perkütan ekstensör tenotomi, poliklinik şartlarında uygulanabilen, basit ve sonuçları iyi olan bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294