Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Osteoid osteomas localized in the proximal femur

AOTT 2001; 35: 95-98
Read: 149 Downloads: 128 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We retrospectively evaluated patients with osteoid osteoma localized in the proximal femur.\nMethods: Twelve patients (8 males, 4 females) underwent surgery for osteoid osteomas localized in the proximal femur. The mean age was 15 years (range 6 to 32 years). Ten patients presented with pain responsive to salicylates. The mean follow-up period was three years (range 8 months to 9 years).\nResults: In nine cases, the nidus was removed with curettage and shaving by using the lateral approach. In three patients, cancellous bone grafting was performed after curettage. Three patients underwent en bloc resection via the medial adductor approach. Preoperative diagnosis was confirmed by histologic examination in nine patients. No recurrences were observed during the follow-up. \nConclusion: We concluded that satisfactory results can be achieved with curettage, drilling, and cortical shaving in the treatment of osteoid osteomas located in the proximal femur.

Özet

Amaç: Kliniğimizde proksimal femur yerleşimli osteoid osteomalan retrospektif olarak değerlendirdik.\nÇalışma planı: Proksimal femur yerleşimli, klinik olarak osteoid osteoma tanısıyla cerrahi uygulanan 12 olgu incelendi. Hastaların yaş ortalamasi 15 (6-32) olup, sekizi erkek, dördü kadındı. On olguda salisilatlara cevap veren gece ağrıları mevcuttu. Ortalama takip süresi üç yıldı (dağılım 8 ay-9 yıl).\nSonuçlar: Dokuz olguda lateral yaklaşımla küretaj ve shaving yapilarak nidus çıkartıldı. Üç olguda küretajı takiben spongioz otogreft kullanılarak greftleme yapıldı. Üç hastada ise medial addüktor yaklaşımla en blok rezeksiyon uygulandı. Dokuz olguda histolojik inceleme sonucu osteoid osteomayla uyumlu bulundu. Takip süresi içinde hiçbir hastada rekürens gelişmedi.\nÇıkarımlar: Femur proksimalinde yerleşim göstermiş osteoid osteomalann tedavisinde lateral yaklaşımla küretaj, drilleme ve shaving ile yeterli sonuç elde edilebileceği sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294