Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Normal values of several acetabular angles on hip radiographs obtained from individuals living in the Eskisehir region

AOTT 2002; 36: 100-105
Read: 229 Downloads: 130
Abstract
Objectives: To determine the normal values of several radiographic acetabular angles in individuals of Eskişehir region.\r\nMethods: The acetabular index (AI) angle, acetabular angle (AA) of Sharp and the ACM angle were measured in 1162 normal hips (n=581, 251 males, 330 females; mean age 33 years; range 5 to 75 years). For AI angle, Hilgenreiner’s line and the line connecting the lower end points of the sclerotic lines of the acetabular roofs were used for reference in subjects between five to 11 years with an open Y cartilage and in those with closed Y cartilage, respectively. AA and ACM angles were measured by the same method in all subjects. \r\nResults: The mean AI angle between 5-11 years was 12.9±4.5°; the upper normal limit for the Hilgenreiner’s AI angle was derived as 22°. The mean AI angle above age 11 was 3.3±4.7° and the upper normal limit for the AI angle defined by Tönnis after age 11 was found as 13°. Significant linear correlations were found between the AI angle and age for 5-11 years (p=0.002) and above 11 years (p=0.001), respectively. The mean AA angle was 39.2±4.6°. There was a significant linear correlation between the AA angle and age (p=0.001). The upper limits for the AA angle in normal juvenile, adolescent, and adult hips were found as 52°, 49°, and 45°, respectively. The mean ACM angle was 41.9±3.3°. A significant linear correlation was observed between the ACM angle and age (p=0.001). The upper limit for the ACM angle in normal hips was assessed as 49° in all age groups.\r\nConclusion: The authors of this study propose that the normal limits of acetabular angles obtained from our own population be used as reference values in interpreting standard radiographs of the hip.
Özet
Amaç: Eskişehir yöresinde değişik radyografik asetabulum açılarının normal değerlerini ortaya koymak.\r\nÇalışma planı: Ortalama yaşı 33 (dağılım 5-75) olan 581 kişinin (251 erkek, 330 kadın) 1162 normal kalçasında asetabular indeks (AI) açısı, Sharp’ın asetabular açısı (AA) ve ACM açısı ölçüldü. AI açısı ölçümünde Y kıkırdağı açık olan 5-11 yaş arası çocuklarda Hilgenreiner çizgisi, Y kıkırdağı kapandıktan sonra ise her iki asetabulumdaki sklerozların alt uçlarını birleştiren çizgi, referans çizgisi olarak kullanıldı. AA ve ACM açısı ölçümleri tüm yaşlarda aynı şekilde yapıldı.\r\nSonuçlar: 5-11 yaş arasında AI açısı ortalaması 12.9±4.5° bulundu ve normal kalçalarda Hilgenreiner’in AI açısının üst sınır değerinin 22° olduğu kanısına varıldı. On bir yaş üzerinde AI açısı ortalaması 3.3±4.7° bulundu; Tönnis’in tanımladığı AI açısının üst sınır değerinin 13° olduğu kanısına varıldı. 5-11 yaş ve 11 yaş üzerinde AI açısı ile yaş arasında anlamlı bir doğrusal ilişki saptandı (sırasıyla p=0.002, p=0.001). Ortalama AA değeri 39.2±4.6° bulundu. AA ve yaş arasında anlamlı bir doğrusal ilişki saptandı. (p=0.001). Normal kalçalar için Sharp’ın asetabular açısının sınır değerlerinin juvenil yaşta 52°, adölesanlarda 49°, erişkinlerde 45° olduğu kanısına varıldı. Ortalama ACM açısı 41.9±3.3° bulundu. ACM açısı ve yaş arasında anlamlı bir doğrusal ilişki saptandı (p=0.001). Tüm yaşlarda ACM açısı için normal kalçalarda üst sınır değerin 49° olduğu kanısına varıldı.\r\nÇıkarımlar: Ülkemiz kaynaklı çalışmalarda, kendi bireylerimizden elde edilen “normal açı değeri sınırları”nın kullanılması, sonuçların daha doğru olarak değerlendirilmesi açısından gereklidir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294