Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Normal hip knee and ankle range of motion in the Turkish population

AOTT 2014; 48: 37-42
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3113
Read: 370 Downloads: 246 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to ascertain the effect of gender and cultural habits on hip, knee and ankle range of motion (ROM) and to determine the differences between the ROM of right and left side symmetric joints of the lower extremities.\r\nMethods: The study included 987 (513 males and 474 females) healthy volunteers. Individuals with a history of illness, prior surgery or trauma involving any joint of either lower extremity were excluded from the study. The terminology and techniques of measurements used were those suggested by the American Academy of Orthopedic Surgeons.\r\nResults: Left side passive hip flexion and active internal rotation was higher than the right side. Passive flexion of the hip joint was higher in male subjects and internal and external rotation was higher in female subjects. In the knee joint, passive extension was higher in males. Plantarflexion and inversion of the ankle joint were higher in male subjects and dorsiflexion and eversion were higher in female subjects. The differences were considered insignificant in clinical terms as all were less than 3 degrees.\r\nConclusion: There is no clinically significantly difference between right and left side hip, knee and ankle joints ROM. Gender and cultural habits do not appear to have clinically significantly effects on lower extremity joint ROM.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, cinsiyetin ve kültürel alışkanlıkların kalça, diz ve ayak bileği eklem hareket açıklığına (EHA) olan etkisini ve alt ekstremitenin sağ ve sol taraf simetrik eklemlerinin EHA’ları arasında fark olup olmadığını belirlemekti.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya 987 (513 erkek ve 474 kadın) gönüllü alındı. Alt ekstremite eklemlerinden herhangi birisiyle ilgili hastalık öyküsü bulunan, ameliyat veya travma geçirmiş olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Terminoloji ve ölçüm tekniklerinde Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi’nin yönergeleri temel alındı.\r\nBulgular: Sol taraf kalça pasif fleksiyonu ve aktif iç rotasyonu sağ tarafa göre daha yüksek olarak ölçüldü. Kalça ekleminde; pasif fleksiyon erkeklerde daha yüksek olduğu halde, iç ve dış rotasyon kadınlarda daha yüksekti. Dizde; pasif ekstansiyon erkeklerde daha yüksekti. Ayak bileğinde; plantarfleksiyon ve inversiyon erkeklerde daha fazla iken, dorsifleksiyon ve eversiyonun kadınlarda daha fazla olduğu görüldü. Ölçülen farklılıkların hiçbiri üç dereceden fazla olmadığı için klinik olarak anlamlı değildi.\r\nÇıkarımlar: Kalça diz ve ayak bileği EHA’larında sağ ve sol taraf arasında klinik olarak anlamlı bir fark olmadığı, cinsiyet ve kültürel alışkanlıkların alt ekstremite eklemlerindeki EHA’yı klinik olarak anlamlı bir şekilde etkilemediği saptandı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294