Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Neuroforaminal size change with cervical motion

AOTT 1998; 32: 143-147
Read: 155 Downloads: 128 Published: 19 April 2021
Abstract

The neurological impingement syndromes of upper extremity are quiet frequent in daily practise of orthopaedic surgeons. Cervical neuroforaminal stenosis is a common cause of nerve root impingement. The change of neuroforaminal size with cervical motion is a known phenomenon that can be useful not only in differential diagnosis of cervical neuroforaminal stenosis as well as in choosing the ideal position of cervical immobilisation. The aim of this study is to obtain radiographic basis for the neuroforaminal size change with cervical motion. We obtained 9 radiographs with defferent cervical motion in each of 40 healthy volunteer adults. We also measured the foraminal size at three levels (C4 - C5, C5 - C6, C6-C7). Our findings suggest that counterlateral rotation and flexion have an additive effect, ipsilateral rotation and extension have a diminutive effect in neuroforaminal sizes. Ümmobilisation with cervical collar should be in flexion position.

Özet

Üst ekstremite nörolojik impingemetleri sıkt görülmeleri ve diğer (üst ekstremite hastalıklarıyla) patolo-jilerle karışmaları nedeniyle çok önemli bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Nörolojik impingementlerin en önemlilerinden bir tanesi foraminal stenozdur. Bu hastalıkta boyun hareketleriyle foraminal boyutlara değişmesi fenomeni hem ayrıcı tanıda hem de tedavide kullanılmaktadır. Literatür taranmasında bu konuda ya-pılmış tek bir kadavra çalışmasına rastlanmış olup radyolojik olarak yapılmış herhangi bir çalışma bulunamamıştır. Bizim çalışmamız için 40 sağlam, sağlıklı ve gönüllü denek kullandık. Her bir deneğe ipsilateral ekstansiyon, ipsilateral nötral, ipsilateral fleksiyon, nötral ekstansiyon, nötral, nötral fleksiyon ve komriateral ekstansiyon, kontrlateral nötral ve kontrlateral fleksiyonda olmak üzere 9 grafi çekildi. Toplam 360 grafide foraminal stenozun ençok görüldüğü seviyeler olan C4 - C5, C5-C6 ve C6 - C7 seviyelerinden bizim tanımladığımız standart noktalardan ölçüm yapılmıştır. Bulgularımız teorik bazda değişikliklere neden olup klinik olarak mevcut önerilere desteklemiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294