Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Midterm results of Oxford phase 3 unicondylar knee arthroplasty for medial osteoarthritis

AOTT 2007; 41: 367-372
Read: 191 Downloads: 94
Abstract
Objectives: We evaluated midterm results of Oxford phase 3 unicondylar knee arthroplasty (UKA) in patients with medial osteoarthritis.\r\nMethods: Twenty-seven patients (24 females, 3 males; mean age 57 years; range 47 to 73 years) underwent Oxford phase 3 UKA with the diagnosis of medial knee osteoarthritis. All patients had primary osteoarthritis but one with spontaneous osteonecrosis. Nine knees were Ahlback grade 2, and 18 knees were grade 3. All femoral and tibial components were cemented and mobile tibial polyethylene inserts were used in all the patients. Pre- and postoperative evaluations were made using the Knee Society clinical rating system. The mean follow-up was 28 months (range 24 to 36 months. Results: Compared to the preoperative values, significant improvements were obtained in the following at final followup\r\n(p<0.05): knee flexion (106.4° and 117.4°, respectively), tibiofemoral angle (7º varus and 1º valgus), knee score (47.5 and 78.9), and functional knee score (48.7 and 83.6). Only two patients needed blood transfusion. No major complications occurred including infection, deep vein thrombosis, pulmonary emboli, and neurovascular injury. Two patients underwent revision surgery at postoperative 8 and 10 months, respectively, because of progressive collapse of the tibial plateau. Knee Society clinical scores were excellent or good in 21 (77.8%), moderate in four (14.8%), and poor in two(7.4%) patients. The corresponding figures for functional results were 23 (85.2%), 2 (7.4%), and 2 (7.4%).\r\nConclusion: Our results demonstrate that Oxford phase\r\n3 UKA is effective with considerable success in the treatment\r\nof medial osteoarthritis.
Özet
Amaç: Medial gonartrozlu hastalarda, Oxford faz 3 unikondiler diz protezinin orta dönem sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Medial gonartroz tanısıyla 27 hastaya (24 kadın 3 erkek; ort. yaş 57; dağılım 47-73) Oxford faz 3 unikondiler diz protezi uygulandı. Spontan osteonekrozu olan bir hasta dışında tüm hastalarda primer osteoartrit vardı. Osteoartrit dokuz hastada Ahlback derece 2, 18’inde derece 3’tü. Tüm femoral ve tibial komponentler çimentolu olarak yerleştirildi. Tüm hastalarda hareketli tibial polietilen kullanıldı. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrasında Diz Derneği Klinik ve Fonksiyonel skorlamasına göre değerlendirildi. Ortalama takip süresi 28 ay (dağılım 24-36 ay) idi.\r\nSonuçlar: Tedavi öncesine göre, ameliyat sonrası diz fleksiyonu (sırasıyla 106.4° ve 117.4°), varus açısı (7º varus ve 1º valgus), diz skoru (47.5 ve 78.9), fonksiyonel diz skoru 48.7 ve 83.6) anlamlı iyileşme gösterdi (p<0.05). İki hasta dışında hiçbir hastaya kan transfüzyonu yapılmadı. Hiçbir hastada enfeksiyon, derin ven trombozu, pulmoner emboli veya nörovasküler yaralanma izlenmedi. Tibial platoda ilerleyici çökme nedeniyle iki hastaya ameliyat sonrası sekizinci ve onuncu aylarda revizyon diz protezi uygulandı. Diz Derneği Klinik skoru 21 hastada (%77.8) mükemmel veya iyi, dört hastada orta (%14.8), iki hastada kötü (%7.4 bulundu. Fonksiyonel skorlar ise 23 hastada (%85.2 mükemmel veya iyi, iki hastada (%7.4) orta, iki hastada kötü idi.\r\nÇıkarımlar: Bulgularımız, Oxford faz 3 unikondiler diz protezi uygulamasının medial gonartroz tedavisinde etkili ve başarılı olduğunu göstermektedir.
Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294