Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Mechanical strength of antibioticloaded bone cement: A biomechanical study with Cemex bone cement teicoplanin and tobramycin

AOTT 1997; 31: 245-249
Read: 238 Downloads: 189 Published: 19 April 2021
Abstract

We used tobramycin due to its broad-spectrum, and teicoplanin due to its effectivity against resistant Gram-positive organisms to investigate the effect of antibiotics on the mechanical properties of bone cement. We added 0.5g, 1g, 2g, 3g and 4g of either teicoplanin (Targocid ¨, Hoechst) or tobramycin (nonsterile powder, Lilly) to Cemex bone cement and measured its compressive strength according to the standards set by the American Society for Testing and Materials (ASTM, F 451-95). For each antibiotic concentration in each group, cement was polymerized in special molds providing us with test specimens which were cylinders 12 mm high and 6 mm in diameter. One group contained no antibiotics and served as the control group. Compressive strengths were 98±7 MPa in the control group; 94±7 MPa for 0.5g, 92±7 MPa for 1g, 86±5 MPa for 2g, 78±8 MPa for 3g, 58±9 MPa for 4g in the teicoplanin group; 95±5 MPa for 0.5g; 88±8 MPa for 1g; 86±7 MPa for 2g; 85±9 MPa for 3g; 80±11 MPa for 4Êg in the tobramycin group. Compressive strength was above the minimum standard in all groups except teicoplanin with an antibiotic concentration of 4Êg/40g cement. 1, 2, 3 and 4g specimens also had a statistically significant weakening in mechanical strength when compared to the control group. When mixed according to the method described, addition of up to 2 grams of teicoplanin or tobramycin to Cemex bone cement neither weakens its compressive strength nor alters its handling characteristics substantially.

Özet

Geniş etki spektrumu nedeniyle tobramisin, dirençli Grampozitif organizmalara etkisi nedeniyle teikoplanin kullanarak antibiyotiklerin kemik çimentosunun mekanik dayanımı üzerine etkisini araştırdık. Cemex ke-mik çimentosuna 0.5g, 1g, 2g, 3g ve 4g Teikoplanin (Targocid ®, steril toz. Hoechst) veya aynı miktarlarda Tobramisin (steril olmayan 101. Lilly) katarak kompressif dayanımını ölçtük. Çimento özel kalıplarda dondurularak her bir antibiyotik konsantrasyonu için onbeşer adet silindir örnek hazırlandı. Antibiyotik içermeyen bir grup da kontrol grubunu oluşturdu. Antibiyotik konsantrasyonuna göre kompressif dayanım kontrol grubunda 98±7 MPa; teikoplanin grubunda 0.5g için 94±7 MPa, 1g için 92±7 MPa, 2g için 86±5 Mpa, 3g için 78±8 MPa, 4g için 58±9 Mpa; tobramisin grubunda 0.5g için 95±5 MPa, 1g için 88±8 Mpa, 2g için 86±7 MPa, 3g için 85±9 Mpa, 4g için 80±11 MPa olarak bulundu. 4g teikoplanin içeren grup dışında tüm grup-larda kompressif dayanım Amerikan Test ve Malzemeler Cemiyeti (American Society for Testing and Materials, ASTM; F 451-95) tarafından minimum standart olarak belirlenen 70 MPa ın üzerinde bulundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında da 0.5 g dışındaki miktarlarda mekanik dayanımda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı. 3g ve 4g gruplarında çimentonun kullanım özelliği belirgin şekilde değişti. Tanımlanan teknikle yapılması koşuluyla, bir paket (40 g) Cemex kemik çimentosuna 2 grama kadar Teikoplanin veya Tobramisin karıştırılması çimentonun kompressif dayanımını ve kullanım özelliklerini önemli ölçüde bozmamaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294