Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Longterm results of extensive surgical dissection in the treatment of congenital clubfoot

AOTT 2008; 42: 44-52
Read: 479 Downloads: 577 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the long-term functional and radiographic results of patients who underwent extensive soft tissue dissection for the treatment of congenital club foot.\r\nMethods: We retrospectively evaluated 47 feet of 30 patients (6 girls, 24 boys; mean age 9.8 months) who underwent extensive surgical dissection for congenital clubfoot. Involvement was bilateral in 17 patients. Surgical dissection included complete subtalar release (CSTR) in 35 feet, and posteromedial release (PMR) in 12 feet. The mean age was 9.6 months (range 6 to 23 months) in CSTR-, and 10.6 months (range 5 to 23 months) in PMR-treated patients. The patients were assessed with the Laaveg-Ponseti functional score, foot bimalleolar angle, and other radiographic measurements. The mean follow-up was 117.3 months (106.6 months in the CSTR, and 150.6 months in the PMR group).\r\nResults: Functional results were excellent in 24 feet, good in 12 feet, fair in six feet, and poor in five feet. All the poor results were seen in the CSTR group. Of these five feet, two developed recurrences, two had both pes cavus and metatarsus adductus deformities, and one had pes cavus deformity. Considering the foot bimalleolar angle, 83.4% of PMR-treated feet, and 85.7% of CSTR-treated feet were rated as type 1 or 2. Functional scores were significantly correlated with the foot bimalleolar angle, talus-first metatarsus angle on anteroposterior and lateral radiographs, and with the talocalcaneal angle on anteroposterior radiographs (p<0.05). There were no significant differences between the two surgical procedures with respect to functional scores and radiographic measurements (p>0.05).\r\nConclusion: Extensive surgical dissection enables simultaneous correction of all components of deformity and provides satisfactory results not only in the short-term but also in the long-term follow-up.

Özet

Amaç: Doğuştan çarpık ayak nedeniyle geniş cerrahi diseksiyon ile tedavi edilen hastaların geç dönem fonksiyonel ve radyografik sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Çalışmada, doğuştan çarpık ayak için geniş cerrahi diseksiyon uygulanan 30 çocuğun (6 kız, 24 erkek; ort. yaş 9.8 ay) 47 ayağı incelendi. On yedi hastanın her iki ayağında deformite vardı. Otuz beş ayağa komplet subtalar gevşetme (KSTG), 12’sine posteromedial gevşetme (PMG) uygulandı. Ameliyat sırasında ortalama yaş KSTG grubunda 9.6 ay (dağılım 6-23 ay), PMG grubunda 10.6 ay (dağılım 5-23 ay) idi. Hastalar Laaveg-Ponseti fonksiyon değerlendirme skoru, ayak bimalleolar açısı ve radyografik ölçümlerle değerlendirildi. Ortalama takip süresi 117.3 ay (KSTG grubunda 106.6 ay, PMG grubunda 150.6 ay) idi.\r\nSonuçlar: Fonksiyon değerlendirmesinde, 47 ayağın 24’ünde mükemmel, 12’sinde iyi, altısında orta, beşinde kötü sonuç alındı. Kötü sonuç alınan beş ayağın hepsi KSTG grubunda idi. Bu ayakların ikisinde nüks gelişirken, iki ayakta kavus ve metatarsus adduktus deformiteleri, bir ayakta kavus deformitesi vardı. Ayak bimalleolar açısına göre değerlendirildiğinde, PMG uygulanan ayakların %83.4’ü, KSTG uygulananların %85.7’si tip 1-2 grubu içinde yer aldı. Ayak bimalleolar açısı, ön-arka ve yan grafilerde talus-birinci metatars açısı ve ön-arka grafide talokalkaneal açı ile ayak fonksiyon skoru arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). İki cerrahi yöntem arasında fonksiyonel skorlar ve radyografik ölçümler açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). \r\nÇıkarımlar: Geniş cerrahi diseksiyon deformitenin tüm bileşenlerinin bir seansta düzeltilmesini sağlayan, sonuçları erken dönemde olduğu gibi uzun dönemde de başarılı olan bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294