Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Is the Singh index reliable for the classification of osteoporosis

AOTT 1999; 33: 167-172
Read: 667 Downloads: 419 Published: 19 April 2021
Abstract

In 1970 Singh et al have defined the Singh Index in order to use it in the diagnosis and classification of osteoporosis. In recent years, as technology devolop and bone mineral dansitometry was invented, reliability of Singh Index has begun to be discussed. In this study our aim is to search the reliability of Singh Index which shows high interobserver and intraobserver differantiations. Roentgenograms of hips of randomizedly chosen 40 patients were assessed by 10 people by 1 week interval. Results were considered according to Singh Index and a simplified modification of it (Singh 5 and 6=normal, 3 and 4=mild osteoporosis 1 and 2=severe osteoporosis). The ten people were consisting of 5 residents and 5 orthopaedic surgeons. Results were studied statistically for interobserver and intraobserver correlations, and for the correlation between residents and surgeons. Considering the Singh Index, intraobserver correlation was 37%±10 and the kappa value was 0.18±0.11. This correlation is poor. Considering the simplified Singh Index correlation was 59%±5 and the kappa value was 0.26±0.12. So, if the simplified Singh Index is applied, intraobserver correlation rate raises statistically from poor to moderate. Considering Singh Index interobserver correlation was 30%±4, and the kappa value was 0.11±0.03. This shows poor interobserver correlation. Considering simplified Singh Index correlation was 54%±4 and the kappa value was 0.21±0.05. By using the simplified Singh Index interobserver correlation was raised from poor to moderate. Between the residents and surgeons groups no statistically signification difference was found. As a result, we think that, in the diagnosis and classification of osteoporosis, it is better to use simplified Singh Index, which has statistically less interobserver and intraobserver difference.

Özet

1970 yılında Singh ve arkadaşları osteoporoz tanısında ve sınıflamasında kullanılan Singh İndeksi’ni (Sİ) tanımladılar. Sİ; osteoporoz tanısı için ucuz, pratik ve geniş kitle taraması için uygun bir yöntemdir. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile gerçek kemik mineral dansitesini ölçüm yöntemleri ortaya çıkmış ve Sİ nin güvenilirliği sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; çok çeşitli interobserver ve intraobserver uyum oranları gösteren Sİ’nin güvenilirliğini araştırdık. Randomize olarak seçtiğimiz 40 hastanın kalça grafileri 10 kişi tarafından birer hafta ara ile okundu. Sİ’ne ve kendi sadeleştirdigimiz Sİ ni 3 dereceye indiren (Sİ 5+6=normal, 3+4=orta, 1+2=kötü) sınıflamaya göre sonuçlar değerlendirildi. Bu 10 kişiden 5 asistan ve 5 uzman intraobserver, interobserver uyumları ve asistan-uzman gruplar arasındaki uyum istatistiksel olarak değerlendirildi. İntraobserver uyum Sİ ne göre %37±10, intraobserver kappa değeri 0.18±.0.12 olarak bulundu. Bu sonuç az derecede uyumu göstermektedir. Sİ ni sadeleştirerek yaptığımız değerlendirmede uyum %29±5, kappa değeri ise 0.26±0.12 olarak bulundu. Buna göre intraobserver uyum Sİ nin sadeleştirilmesi ile az dereceden vasat dereceye yükselmiş oldu. İnterobserver uyum Sİ ne göre %30±4, kappa değeri ise 0.11±0.03 olarak saptandı. Bu az derecede interobserver uyumu göstermektedir. Sİ ni sadeleştirilerek yaptığımız değerlendirmede uyum %54+.4, kappa değeri 0.21±0,05 olarak bulundu, interobserver uyum SI sadeleştirilerek az derecede uyumdan vasat derecede uyuma yükseldi. Çalışmamada asistan grubu ile uzman grubu arasında istatistiksel olarak interobserver ve interobserver anlamlı bir fark bulunmadı. Bu çalışmada Sİ nin intraobserver ve intraobserver uyumlarını az, sadeleştirdiğimiz sınıflamada ise uyumları vasat bulduk. Sonuç olarak Sİ kullanılacaksa istatistiksel olarak daha az yanılma payı bulunan sadeleştirilmiş şeklinin kullanılmasının daha uygun olacağı kanısındayız.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294