Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Intramedullary osteosynthesis of instable intertrochanteric femur fractures with Profin® nail in elderly patients

AOTT 2012; 46: 107-112
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2501
Read: 609 Downloads: 528 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to retrospectively analyze the radiologic and functional results of patients with instable intertrochanteric femur fractures treated with Profin® nails. \r\nMethods: This study included 32 patients (24 female, 8 male; mean age: 70.7 years; range: 65 to 96 years) who were treated with Profin® nails for instable intertrochanteric fractures. Fractures were caused by a simple fall in 30 patients and pedestrian accident in two. Eleven patients had Type 31-A2 and 21 patients had Type 31-A3 fractures according to the AO/OTA classification. Results were evaluated clinically and radiologically. Mean follow-up period was 17.3 (range: 12 to 23) months. \r\nResults: Good or acceptable reduction was achieved in 93.7% of our patients. Mean surgery duration was 28.2 (range: 22 to 75) minutes and mean blood loss was 215 (range: 150 to 320) cc. Complete union was achieved in all patients at a mean of 17.6 (range: 15 to 22) weeks. Postoperative mean collodiaphyseal angle was 125.5 (range: 122 to 130) degrees and there was no significant difference with follow-up values (p>0.05). Twenty-two patients were able to walk with support and 10 without support after surgery. Mean Oxford hip score was 23.70 (range: 14 to 39) points. One year mortality rate was 18.75%. \r\nConclusion: Good functional and radiologic results can be achieved using Profin® nails for unstable intertrochanteric femur fractures in elderly patients.

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı Profin® çivisi uygulanan dengesiz intertrokanterik femur kırıklı olguların radyolojik ve fonksiyonel sonuçlarını geriye dönük olarak değerlendirmek idi. \r\nÇalışma planı: Dengesiz intertrokanterik kırık tanısıyla Profin® çivisi ile osteosentez uygulanan 32 hasta (24 kadın, 8 erkek; ortalama yaş: 70.7; dağılım: 65-96) çalışmaya dahil edildi. Kırık nedenleri; 30 hastada basit düşme, 2 hastada araç dışı trafik kazası idi. AO/OTA sınıflamasına göre 11 hasta 31-A2 grubunda, 21 hasta 31-A3 grubunda yer aldı. Sonuçlar klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Ortalama takip süresi 17.3 (dağılım: 12-23) ay idi. \r\nBulgular: Hastaların %93.7’sinde başarılı ya da kabul edilebilir redüksiyonun sağlandığı görüldü. Ortalama ameliyat süresi 28.2 (dağılım: 22-75) dakika, ortalama kanama miktarı 215 (dağılım: 150-320) cc olarak saptandı. Tüm olgularda ortalama 17.6 (dağılım: 15-22) haftada tam kaynama sağlandı. Ameliyat sonrası ortalama kollodiafizer açı değeri 125.5 (dağılım: 122-130) derece olarak ölçüldü ve takip dönemi sonrası değerler arasında anlamlı değişiklik saptanmadı (p>0.05). Ameliyat sonrası 22 hastanın destekle, 10 hastanın desteksiz yürüyebildiği tespit edildi. Oxford kalça skoru ortalaması 23.70 (dağılım: 14-39) olarak kaydedildi. Bir yıllık mortalite oranı %18.75 idi. \r\nÇıkarımlar: Çalışmamız sonucunda, yaşlı hastalardaki dengesiz intertrokanterik kalça kırıklarının cerrahi tedavisinde Profin® çivisi ile başarılı fonksiyonel ve radyolojik sonuçlara ulaşılabileceği saptanmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294