Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Intraarticular levobupivacaine lornoxicam and morphine analgesia after knee arthroscopy: a randomized controlled trial

AOTT 2012; 46: 411-415
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2856
Read: 163 Downloads: 143 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to compare the analgesic effects of intra-articular levobupivacaine alone, intra-articular levobupivacaine in combination with lornoxicam, and intra-articular levobupivacaine in combination with lornoxicam and morphine on patients following arthroscopic surgery. \r\nMethods: The study included 60 ASA 1 and 2 patients between the ages of 20 and 70 years, scheduled for elective arthroscopy. Patients were divided into three groups of 20 through a randomized, double-blind method. Group 1 received 50 mg of levobupivacaine intra-articularly, Group 2 received 50 mg of levobupivacaine plus 8 mg of lornoxicam, and Group 3 received 50 mg of levobupivacaine plus 8 mg of lornoxicam and 8 mg of morphine. Visual analog scale (VAS) data was collected prospectively for the first 24 postoperative hours. \r\nResults: Group 2 showed statistically significant differences, especially in VAS values with movement at 0, 4, and 6 hours (p<0.001). \r\nConclusion: The combination of levobupivacaine and lornoxicam is superior to levobupivacaine alone and the addition of morphine does not improve VAS scores. It appears that the addition of additional drugs for more effective analgesia has its limits.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı artroskopik cerrahi yapılan hastalarda intraartiküler levobupivakainin tek başına, intraartiküler levobupivakainin lornoksikam ile, ve intraartiküler levobupivakainin lornoksikam ve morfin ile kombinasyonunun analjezik etkilerini karşılaştırmaktı. \r\nÇalışma planı: Çalışmaya ASA 1 ve 2 derecelendirmesi alan ve yaşları 20 ila 70 arası değişen ve elektif artroskopisi planlanan 60 hasta alındı. Hastalar randomize ve çift kör bir şekilde her biri 20 hasta içeren üç gruba ayrıldı. Grup 1 e intraartiküler olarak 50 mg levobupivakain, Grup 2 ye 50 mg levobupivakain ve 8 mg lornoksikam, Grup 3 e ise 50 mg levobupivakain, 8 mg lornoksikam ve 8 mg morfin verildi. Görsel ağrı skalası (GAS) bilgileri takip eden 24 saat için prospektif olarak toplandı.\r\nBulgular: Sonuçlar analiz edildiğinde Grup 2 nin özellikle hareket halindeki GAS değerleri 0. saat, 4. saat ve 6. saatte istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p<0.001).\r\nÇıkarımlar: Bu sonuç levobupivakain ve lornoksikam kombinasyonunun, tek başına levobupivakainden daha üstün olduğunu, bunlara morfin eklenmesinin GAS skorlarını iyileştirmediğini göstermiştir. Bu halde, daha iyi analjezi sağlamak için ek ilaç eklenmesinin de sınırları olduğu görülmektedir.

Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294