Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Glove perforation time and frequency in total hip arthroplasty procedures

AOTT 2012; 46: 57-60
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2660
Read: 1127 Downloads: 898 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of the present study was to investigate glove perforation rate and time and evaluate the factors affecting glove perforation in total hip arthroplasty (THA).\r\nMethods: Nine hundred seventy-nine gloves used in 57 THA procedures were assessed according to the perforation. Forty-four (77.2%) procedures were primary THA and 13 (22.8%) were revision THA. Gloves were changed when perforated, become dirty with blood or blood products, and before bone cementing. All gloves were filled with water at the end of the operation and controlled for perforation. Two hundred and one surgical gloves used during scrubbing and removed after draping the patient were examined as the control group. The location (which finger), number and time of the perforation, surgery type and duration, and distribution of the perforation location according to the surgical team were assessed. \r\nResults: Patients’ mean age was 62.9±14.6 (range: 33 to 97) years and the mean surgery duration was 162.9±32.0 minutes. Thirty-two glove perforations were noted in 19 of the operations. Of these perforations, 28 belonged to the surgeons and first assistants. There was no significant difference between the dominant or non-dominant hand according to the location of perforations. Perforations in the first and second fingers of the gloves accounted for 81.3% of all perforations. There was no significant difference in terms of number of gloves used, perforation numbers and operation duration between the primary and revision THA procedures. Two perforated gloves (0.99%) were found in the control group and the difference between the number of perforations in the control and study groups was significant (p=0.048). \r\nConclusion: We recommend the use of two pairs of gloves to avoid the risk of contamination and protect the surgical team from infectious disease in major surgeries like THA. Surgical gloves should be changed when they are excessively contaminated with surgical fluids and the surgeon and first assistant should also change their outer gloves at an average of every 90 minutes.

Özet

Amaç: Bu çalışmada total kalça protezi (TKP) ameliyatlarında eldiven delinme sıklığı, zamanı ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlandı.\r\nÇalışma planı: Kliniğimizde yapılan 44 (%77.2) primer ve 13 (%22.8) revizyon TKP olmak üzere toplam 57 TKP girişiminde kullanılan 979 eldiven delinme açısından değerlendirmeye alındı. Ameliyatlar sırasında kan ve kan ürünleri ile aşırı derecede kirlendiği belirlenen, delindiği fark edilen ve kemik çimentosu uygulaması öncesi eldivenler değiştirildi. Ameliyat sonunda tüm eldivenlere su doldurularak delik olup olmadıkları kontrol edildi. Boyama sırasında kullanılan ve sonrasında çıkarılan 201 eldiven kontrol grubunu oluşturdu. Eldivenlerdeki deliğin hangi parmakta olduğu, sayısı ve deliğin saptanma zamanı, ameliyatın tipi ve süresi ve ameliyata katılan kişilerin konumuna göre deliklerin dağılımı değerlendirildi. \r\nBulgular: Hastaların ortalama yaşı 62.9±14.6 (dağılım: 33-97), ortalama ameliyat süresi 162.9±32.0 dakikaydı. On dokuz ameliyatta 32 eldiven delindi. Delinen eldivenlerin 28’i cerraha ve birinci asistana aitti. Deliklerin baskın ya da baskın olmayan elde olması arasında anlamlı bir fark yoktu. Birinci ve ikinci parmak delikleri tüm parmaklardaki deliklerin %81.3’ünü oluşturmaktaydı. Primer olgularla revizyon olgularının karşılaştırılmasında kullanılan eldiven sayıları, delik sayıları ve ameliyat süreleri arasında anlamlı fark bulunamadı. Kontrol grubunda iki delikli eldiven görüldü (0.99%). Kontrol grubu ile çalışma grubu arasında görülen delinme sayıları arasında anlamlı fark vardı (p=0.048). \r\nÇıkarımlar: TKP gibi büyük ameliyatlarda hem cerrahi yaranın kontaminasyon riskinden kaçınmak hem de cerrahi ekibi bulaşıcı hastalıklardan korumak amacıyla çift eldiven giyilmesini tavsiye etmekteyiz. Ameliyat sırasında cerrahi ekibin eldivenlerinin ameliyat sıvılarıyla oldukça kirlenmesi durumunda eldivenler değiştirilmeli, yine özellikle cerrah ve birinci asistan ortalama 90 dakikada dış eldiveni değiştirmelidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294