Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Effects of vinblastine on microvascular anastomosis healing in diabetic rats

AOTT 2011; 45: 446-452
DOI: 10.3944/AOTT.2011.2430
Read: 226 Downloads: 208 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: Diabetes mellitus and chemotherapy use are well-known factors that can affect success after microvascular repair. Although many studies have investigated each factor individually, no study exists on their combined effect. The aim of our study was to investigate the effects of preoperative vinblastine, a vinca alkaloid, on the healing of microvascular anastomosis in diabetic and non-diabetic rats. \r\nMethods: In this study, 144 Sprague Dawley rats were assigned randomly and equally into experimental or control groups. The experimental group consisted of 72 rats which were made diabetic by alloxan injections. Diabetes was confirmed by glycosuria (>2%) and elevated plasma glucose (>300 mg/100 ml) after three days of alloxan injections. The experimental group then received a single dose of intraperitoneal vinblastine. After applying the medication, the two main groups were divided into three subgroups. For each group, we performed end-to-end femoral artery anastomosis on Day 7, 14, and 21, respectively. We further divided each subgroup equally into three smaller groups to test patency and took biopsies at Day 7, 14 and 21, respectively. Histopathologic evaluation was carried out. \r\nResults: The comparison of patency tests and pathologic examination indicated that there was no statistically significant difference between the two groups. \r\nConclusion: The negative effects of diabetes and the administration of vinblastine did not significantly influence anastomosis healing.

Özet

Amaç: Diabetes mellitus ve kemoterapi mikrovasküler cerrahinin başarısını etkileyen faktörlerin başında gelir. Bu iki faktörün tek başına etkilerini inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen, ikisinin birlikte olduğu durumlardaki etkilerini araştıran çalışmaya rastlamadık. Çalışmamızda vinka alkaloidi olan vinblastinin diyabetik ve diyabetik olmayan sıçanlarda mikrovasküler anastomoz iyileşmesi üzerine etkilerini araştırdık. \r\nÇalışma planı: Bu çalışmada 144 Sprague Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Deney ve kontrol grupları rastgele ve eşit sayıda oluşturuldu. Deney grubuna (72 sıçan) alloksan verilerek diyabet oluşumu sağlandı. Alloksan enjeksiyonundan 3 gün sonra sıçanlarda glukozüri (>%2) ve artmış plazma glukoz seviyeleri (>300 mg/100 ml) sağlandı. Tek doz vinblastin intraperitoneal olarak uygulandı. Medikasyonların tamamlanmasından sonra iki ana grup üç alt guba ayrıldı. Her bir grupta femoral artere, sırasıyla 7., 14. ve 21. günlerde uç-uca anastomoz uygulandı. Daha sonra, her alt grup geçirgenlik testi amacıyla üç küçük gruba ayrıldı ve sırasıyla 7., 14. ve 21. günlerde biyopsileri alındı. Histopatolojik incelemeler yapıldı. \r\nBulgular: Anostomozun geçirgenlik testlerinde ve patolojik incelemede guplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. \r\nÇıkarımlar: Diyabetin negatif etkileri ve birlikte vinblastin verilmesi mikrovasküler anastomoz iyileşmesini belirgin olarak etkilememektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294