Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Editorial

AOTT 2013; 47: -1--1
Read: 228 Downloads: 264 Published: 05 March 2020
Abstract

.

Özet

Hakemlerimizin çalı?maları ola¤anüstü gayretle de¤erlendirdi¤inin bilincindeyiz. An- cak, özellikle süreler konusunda yazarlardan gelen baskıları göz önüne almak da dergi olarak görevimizdir. Bizim için önemli olan, zamanında, kaliteli ve gere¤inde e¤itici olarak de¤erlendirilmi? çalı?malardır. Bu nedenle her zaman kaliteli, bilimsel ve özenli de¤erlendirme yapan hakemlere ihtiyacımız vardır. Bu nedenle, tüm ortopedi ve trav- matoloji meslekta?larımızın sistemimize aynı zamanda hakem olarak da üye olabilecek- lerini hatırlatmak isterim. Ayrıca, giderek artan yurtdı?ı de¤erlendiricilerimiz de bizle- rin gücüne güç katmaktadır

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294