Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Domestic electric drills in the service of orthopaedic surgery: a potential and preventable source of surgical site infections

AOTT 2012; 46: 455-459
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2794
Read: 173 Downloads: 151 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: We aimed to assess the contamination potential of the exhaust air from venting ports of running domestic electric drills which are commonly used in orthopaedic surgeries by means of both microbiological sampling and particle counting. \r\nMethods: In an empty operating room, the exhaust air from five running sterile domestic electric drills measured using a particle counter and microbiological sampling was made via aspirating isolator with colony formations noted for a 2-week period. International Organization for Standardization (ISO) 14644 criteria were implemented with respect to the sterility standards. \r\nResults: All of the drills produced statistically significantly higher levels of particles than the ambient air (p<0.01). There was no statistically significant difference in the number of collected particles among drills (p>0.05). No bacterial growth was detected in microbiological sampling via blood agar medium in the ambient air. Conversely, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, and Staphylococcus capitis were isolated from the exhaust air of all running drills. There was no correlation between the number of particles produced by drills and the microbiological sampling.\r\nConclusion: Domestic electric drills are not safe and may be a direct source of surgical site infection, as the use or re-use of these drills during orthopaedic surgery increases the risk of infection with contaminated aerosols that are produced by these devices.

Özet

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız ortopedik cerrahide sıklıkla kullanılan evsel amaçlı matkap motorların (EAM), çalışır haldeyken, tahliye deliklerinden çıkan atık havanın mikrobiyolojik örnekleme ve partikül sayımı ile kontaminasyon potansiyelini belirlemek idi. \r\nÇalışma planı: Boş ameliyathane odasında, çalışır haldeki beş steril EAM’nin tahliye deliklerinden çıkan atık hava partikül sayım cihazı ile ölçüldü ve mikrobiyolojik örnekleme için emici izolatör cihazla koloni oluşumları 2 hafta boyunca not edildi. Sterilite standartları için Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) 14644 kriterleri esas alındı. \r\nBulgular: Tüm EAM’ler, istatistiksel olarak anlamlı şekilde ortam havasından daha fazla partikül üretti (p<0.01). Motorlar arasında üretilen partikül sayısı açısından anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Ortam havasının kanlı agardaki örneklemesinde üreme gözlenmedi. Buna karşılık, çalışır motorların tümünün atık havasından Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus ve Staphylococcus capitis suşları izole edildi. Motorlar tarafından üretilen partikül sayısı ile mikrobiyolojik örnekleme arasında korelasyon yoktu. \r\nÇıkarımlar: EAM’lerin tekrarlı kullanımı, tahliye deliklerinden kontamine aerosol üretilmesiyle enfeksiyon riskini artırdığından, bu cihazlar cerrahi saha enfeksiyonunun direkt kaynağı olabilir ve ortopedik cerrahide kullanımları güvenli değildir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294