Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic treatment of symptomatic mediopatellar plica lesions: Mediumterm followup

AOTT 1996; 30: Supplement 523-525
Read: 477 Downloads: 347 Published: 19 April 2021
Abstract

This study included 29 patients in whom arthroscopic resection of isolated symptomatic mediopatellar plica was performed between January 1990- December 1992. There were 18 males and 11 females whose ages ranged 19 to 61 years (mean36.4 years).In 18 of these patients chondromalacia was also accompanied. Clinical outcome after arthroscopic resection was evaluated at an average of 42.7 months (ranged 30 to 63 months). Excellent and good results were obtained in 22 (%76) of the patients according to Lysholm scale. Rest of the patients who did not improve showed Grade II and III chonrdomalacia. The period between onset of symptoms and evaluation of the patients was nearly one year . It is concluded that arthroscopic resection of isolated symptomatic mediopatellar plica was effective in %76 of 29 patients and poor results were mostly seen in patients with higher Grade of chondromalacia.

Özet

Kliniğimizde Ocak 1990-Aralık 1992 tarihleri arasında artroskopik cerrahi yöntemle piika rezeksiyonu yapılan 43 hastadan izole mediopatellar plika lezyonu olan ve takibi yapılan 29 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların 18 i erkek iri kadın olup, ortalama yaş 36.4(19-61) ve ortalama takip süresi 42.7 ay (30-63)dır. Hastaların 11 inde izole mediopatellar plika hipertrofisi 18 inde ise ek kıkırdak lezyonlarının olduğu saptandı. Sonuçların değerlendirilmesinde Lyshoim skalasına göre 22 hasta (%76) mükemmel ve iyi olarak bulundu. Sonuçları orta ve kötü olarak değerlendirilen hastalarda plika hipertrofisine Grade 2-3 kondromalazinin eşlik ettiği gözlendi. Ayrıca bu hastaların yakınmalarının başlaması ile kliniğimize müracaatları arasında geçen süre bir yıl civarında bulundu. Bu retrospektif çalışma ile semptomatık mediopatellar plika lezyonlarında artroskopik cerrahi tedavinin hastaların %76 sında başarılı olduğu sonucuna varıldı ve kötü sonuçlara yüksek gradeli kondromalazinin eşlik ettiği görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294