Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement: early outcomes

AOTT 2013; 47: 311-317
DOI: 10.3944/AOTT.2013.3041
Read: 1260 Downloads: 794 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of the study was to assess the early outcomes of the arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement.\r\nMethods: Forty-two femoroacetabular impingement (FAI) patients (mean age: 35.1 years, range: 16 to 52 years) treated arthroscopically between 2006 and 2011 in our clinic were retrospectively analyzed. Twenty-five patients had Cam, 6 Pincer and 11 combined femoroacetabular impingement. Mean follow-up time was 28.2 (range: 10 to 72) months. Patients were assessed clinically and functionally using the Non-Arthritic Hip Score (NAHS), modified Harris Hip Score (mHHS), Oxford Hip Score, WOMAC score, and Visual Analogue Scale (VAS) pain scores preoperatively and at the final follow-up.\r\nResults: In clinical and functional assessments, there were increases of 24.8 points in mean NAHS, 23.3 in mHHS, 20.6 in WOMAC score and 9.6 in Oxford Hip Score. VAS pain score decreased by 4.9 points in comparison to the preoperative scores. There were no major complications. However, transient pudendal nerve neuropraxia was present in two patients, transient lateral femoral cutaneous nerve neuropraxia in one and asymptomatic heterotopic ossification in one patient. \r\nConclusion: Short-term clinical results of the arthroscopic treatment of the FAI appear to be satisfactory.

Özet

Amaç: Bu çalışmamızda femoroasetabuler sıkışma tanısı konulan ve artroskopik cerrahi tedavi uygulanan hastaların erken dönem sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.\r\nÇalışma planı: 2006-2011 tarihleri arasında femoroasetabuler sıkışma tanısıyla kliniğimizde artroskopik tedavi uygulanan 42 hasta (ortalama yaş: 35.1, dağılım: 16-52) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 25’inde Cam, 6’sında Pincer tipi ve 11’inde kombine femoroasetabuler sıkışma vardı. Ortalama takip süresi 28.2 (dağılım: 10-72) ay olarak kaydedildi. Hastalar cerrahi öncesi ve son kontrollerinde Artrozik Olmayan Kalça Skorlaması (Non-Arthritic Hip Score, NAHS), Modifiye Harris Kalça Skoru (modified Harris Hip Score, mHHS), Oxford Kalça Skoru, WOMAC skoru ve Görsel Analog Skala (Visual Analog Scale, VAS) ağrı skoruyla klinik ve fonksiyonel durumları değerlendirildi. \r\nBulgular: Hastaların klinik ve fonksiyonel skorlamalarında, cerrahi öncesi skorlarla kıyaslandığında, ortalama NAHS’da 24.8, mHHS’da 23.3, WOMAC skorunda 20.6, Oxford Kalça Skorunda 9.6 puanlık artış bulunurken, ortalama VAS ağrı skorunda ise 4.9 puanlık bir azalma saptandı. Hasta serimizde majör komplikasyon olmamasına rağmen iki hastada geçici pudental sinir nöropraksisi, bir hastada geçici lateral femoral kutanöz sinir nöropraksisi, bir hastada da asemptomatik heterotopik ossifikasyon görüldü. \r\nÇıkarımlar: Femoroasetabuler sıkışma nedeniyle artroskopik tedavi uyguladığımız hastalarımızın erken dönem tedavi sonuçlarının tatmin edici olduğunu düşünüyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294