Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic selective capsular release in the treatment of frozen shoulder

AOTT 2005; 39: 104-113
Read: 873 Downloads: 816 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the results of arthroscopic selective capsular release in patients with frozen shoulder.\nMethods: Sixteen patients (5 males, 11 females; mean age 51 years; range 25 to 73 years) underwent arthroscopic capsular release for frozen shoulder. The syndrome was due to trauma in two patients; nine patients had diabetes mellitus; no etiologic cause was found in three patients. Two patients had rotator cuff tendinitis. The mean duration of complaints was 14 months (range 3 to 36 months). The patients were treated conservatively for a mean of 9.5 months (range 3 to 12 months). The range of motion of the shoulder was measured with a goniometer. Functional evaluations were made according to the American Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Shoulder Assessment Form (ASES). Under general anesthesia, all the patients underwent arthroscopic capsular release, subacromial bursoscopy, and manipulation. Acromioplasty was performed in two patients with subacromial impingement. The mean follow-up was 14 months (range 4 to 25 months).\nResults: Compared to the healthy side, postoperative increments in flexion, adduction-external rotation, abduction-internal and external rotations were 38%, 47%, 43%, and 30%, respectively. The strength of the infraspinatus, supraspinatus, and subscapularis muscles significantly increased (p<0.05). The mean postoperative ASES score improved by 50 (p<0.05). The mean visual analog scale score decreased significantly with significant improvements in daily activities (p<0.05). Complaints of pain and limitation disappeared in a mean of 3.5 months (range 15 days-12 months) in 14 patients (87.5%) who were fully satisfied with the operation.\nConclusion: Patients with frozen shoulder unresponsive to conservative treatment can be effectively treated with arthroscopic selective capsular release and manipulation.

Özet

Amaç: Donuk omuz hastalığında artroskopik selektif kapsül gevşetmesi ameliyatının sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Konservatif tedaviye dirençli donuk omuz tanısıyla 16 hastaya (5 erkek, 11 kadın; ort. yaş 51; dağılım 25-73) artroskopik kapsül gevşetmesi uygulandı. İki hastada donuk omuz travmaya bağlı oluşmuştu; dokuz hastada diabetes mellitus vardı; üç hastada herhangi bir etyolojik neden saptanmadı. İki hastada donuk omuzla birlikte rotator manşet tendiniti saptandı. Ameliyat öncesinde ortalama şikayet süresi 14 ay (dağılım 3-36 ay) idi ve ortalama 9.5 ay (dağılım 3-12 ay) konservatif tedavi uygulanmıştı. Omuz hareket açıklıkları gonyometre ile ölçüldü. Omuz fonksiyonları Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları omuz değerlendirme formuna (ASES) göre değerlendirildi. Tüm hastalara genel anestezi altında artroskopik kapsül gevşetmesi, subakromiyal bursoskopi ve manipülasyon yapıldı. Subakromiyal sıkışma bulguları olan iki hastaya akromiyoplasti yapıldı. Ortalama izlem süresi 14 ay (dağılım 4-25 ay) idi.\nSonuçlar: Sağlam omuz ile karşılaştırıldığında, fleksiyonda ortalama %38, adduksiyon-dış rotasyonda %47, abdüksiyon-iç rotasyonda %43 ve abdüksiyon-dış rotasyonda %30 artış sağlandı. Ameliyat sonrasında infraspinatus, supraspinatus ve supskapularis kas güçlerindeki artış anlamlıydı (p<0.05). Ameliyattan sonra ASES skoru ortalama 50 puan arttı (p<0.05). Görsel ağrı skoru anlamlı düşüş gösterirken, günlük aktivite düzeyi anlamlı derecede yükseldi (p<0.05). On dört hasta (%87.5) ameliyattan memnun olduğunu belirtti. Ağrı ve hareket kısıtlılığı ameliyattan sonra ortalama 3.5 ayda (dağılım 15 gün-12 ay) geçti.\nÇıkarımlar: Konservatif tedavinin başarısız olduğu olgularda artroskopik selektif kapsül gevşetmesi ve manipülasyon donuk omuz tedavisinde etkin bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294