Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Arthroscopic evaluation of the mobility of the mesoacromion

AOTT 2005; 39: 391-395
Read: 360 Downloads: 263 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: Failure of fusion of the secondary centers of ossification of the acromial apophyses is a pathology that should be included in the differential diagnosis of shoulder pain and subacromial impingement syndrome. Mobility of the meso-acromion is of particular importance in choosing the appropriate treatment. This study presents a new arthroscopic method to evaluate the mobility of os acromiale.\nMethods: We presented the arthroscopic evaluation and surgical treatment of three women (mean age 43.3 years; range 34 to 53 years) with shoulder pain and a radiographically confirmed meso-acromiale. The Neer and Hawkins impingement signs were positive and palpation over the acromion gave rise to pain. Axillary radiographs showed a meso-acromion in all the affected shoulders. Magnetic resonance imaging showed a rotator cuff tear in one patient. During arthroscopic examination the motility of the meso-acromion was dynamically observed in the subacromial region and the rotator cuff tear was repaired. Acromioplasty was not performed. Following removal of pseudarthrotic areas, the mobile meso-acromion was fixed with a cerclage wire, two cannulated screws and bone grafting, followed by a tension-band configuration. The mean follow-up was five years (range 3 to 6 years).\nResults: Union occurred in all the patients. None of the patients had shoulder pain at rest or during activities. When compared with the normal side, the range of motion and the strength of the shoulder were normal in all the patients, with Constant scores being 89, 96, and 98, respectively.\nConclusion: Identification of the type of os acromiale is important for the treatment plan. The meso-acromion is particularly important because of its greater size and its role in narrowing the subacromial space. It is necessary to determine whether the meso-acromion fragment is mobile. Dynamic arthroscopic examination offers significant help in this respect.

Özet

Amaç: Akromiyon apofizlerinin kapanma defekti, omuz ağrısı ve subakromiyal sıkışma sendromunun ayırıcı tanısında dikkate alınması gereken bir patolojidir. Özellikle mezo-akromiyonun hareketli olması tedavi şeklinin belirlenmesinde önemlidir. Bu yazıda, mezo-akromiyon hareketinin değerlendirilmesinde yeni bir artroskopik muayene yöntemi tanıtıldı.\nÇalışma planı: Omuz ağrısı olan ve radyografik olarak mezo-akromiyon saptanan üç kadın hastanın (ort. yaş 43.3; dağılım 34-53) artroskopik değerlendirme ve cerrahi tedavisi sunuldu. Hastalarda Neer ve Hawkins testleri pozitif idi. Akromiyon üstüne direkt basınç uygulandığında üç hastada da ağrı oluştu. Aksiler grafide mezo-akromiyon tipinde os akromiyale görüldü. Manyetik rezonans görüntülemede bir hastada rotator manşet yırtığı saptandı. Omuz artroskopisi yapılarak subakromiyal alanda mezo-akromiyonun hareketi dinamik olarak izlendi. Rotator manşet yırtığı olan hastaya artroskopik tamir yapıldı. Hiçbir hastaya akromiyoplasti yapılmadı. Tüm hastalarda psödoartroz sahası açık olarak temizlenerek, grefonaj ve iki adet kanüllü vida ve gergi bandı tekniğiyle hareketli mezo-akromiyon tespit edildi. Hastalar ortalama beş yıl (dağılım 3-6 yıl) izlendi. \nSonuçlar: Tüm hastalarda tam kaynama görüldü. Hiçbir hastada istirahatte veya aktivite sırasında omuz ağrısı yoktu. Karşı omuzla karşılaştırıldığında omuz hareket açıklığı tüm hastalarda tamdı ve omuz çevresi adalelerin gücü normaldi. Hastaların Constant skorları 89, 96 ve 98 idi.\nÇıkarımlar: Os akromiyale tedavisinde tipleme tedavi planlaması açısından önemlidir. Gerek fragmanın büyüklüğü gerekse subakromiyal alanı daraltması nedeniyle mezo-akromiyon ayrı bir önem taşır. Mezo-akromiyon parçasının hareketli olup olmadığının gösterilmesi gerekir. Bu açıdan artroskopik dinamik muayenenin tanıya katkısı büyüktür.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294