Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

An unusual cause of shoulder pain: stress fracture of the clavicle

AOTT 2009; 43: 264-266
DOI: 10.3944/AOTT.2009.264
Read: 568 Downloads: 472 Published: 08 February 2020
Abstract

We report a case of stress fracture of the clavicle in which diagnosis was delayed due to the unusual localization of pain and absence of predisposing risk factors. A 34-year-old woman presented with severe right-sided pain in the shoulder, arm, neck, and hemithorax, and numbness in her right upper extremity. Systemic radiographs, cervical and brachial plexus magnetic resonance imaging (MRI) and thorax computed tomography (CT) did not show any pathology. In a retrospective review of the shoulder MRI sections, an edematous appearance was noted in the right clavicle and adjacent soft tissues, suggesting a stress fracture of the clavicle. The patient was followed-up with activity limitation and analgesic treatment and her complaints subsided gradually. Control radiographs obtained 10 months later showed fracture healing with atypical callus formation. Stress fractures of the clavicle must be kept in mind in the differential diagnosis of shoulder pain presenting as an atypical severe arm pain radiating to the upper extremity and hemithorax. In suspected cases, it may be helpful to obtain CT and MRI sections parallel to the long axis of the clavicle.

Özet

Risk faktörü bulunmaması ve ağrının atipik yeri nedeniyle klavikula stres kırığı tanısı geç konan bir olgu değerlendirildi. Otuz dört yaşında kadın hasta sağ tarafta şiddetli omuz, kol, boyun ve hemitoraks ağrısı ve sağ üst ekstremitede uyuşma yakınmaları ile başvurdu. Hastanın radyografilerinde, boyun ve brakiyal pleksusa yönelik manyetik rezonans (MR) ve toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemelerinde patoloji görülmedi. Geriye dönük yapılan incelemede, sağ omuz MR görüntüsünde klavikula ve çevre yumuşak dokularda ödem saptanarak klavikula stres kırığı düşünüldü. Aktivite kısıtlaması ve analjezik tedavi ile hastanın yakınmaları kademeli olarak geriledi ve 10. aydaki kontrol tomografisinde stres kırığının aberan kallus oluşumu ile iyileştiği görüldü. Omuz ağrısı nedenleri arasında klavikula stres kırığı da akılda tutulmalı ve sorunun omuzdan üst ekstremiteye ve hemitoraksa yayılan atipik şiddetli bir ağrı ile ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Şüphelenilen olgularda BT ve MR incelemelerinde kesitlerin klavikulanın uzun eksenine paralel olarak alınması yararlı olabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294