Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Adjunctive hyperbaric oxygen therapy in the treatment of atrophic tibial nonunion with Ilizarov external fixator: a radiographic and scintigraphic study in rabbits*

AOTT 2012; 46: 126-131
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2586
Read: 498 Downloads: 459 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this experimental study was to determine the effects of adjunctive hyperbaric oxygen therapy (HBO) on atrophic tibial nonunion treatment using Ilizarov external fixator. \r\nMethods: Twenty New Zealand white rabbits were randomly divided into two equal groups. A circular external fixator was applied to the right tibia of all the rabbits. A 5-mm bone block was resected and a tibial pseudarthrosis was obtained after a 6-month waiting period. The experimental group rabbits (n=10) underwent daily 2.5 ATA HBO therapy for 2 hours for 20 days and the control group rabbits (n=10) did not receive any corresponding treatment. Osteoblastic activity was evaluated with bone scintigraphy on days 30 and 90. Fracture healing was evaluated by plain radiographs on days 30 and 90. \r\nResults: On Day 30, radiological scores were statistically similar in both groups (p=0.167). However, on Day 90, the experimental group displayed significantly higher radiological scores (p<0.001). Osteoblastic activity was also higher in the experimental group on both scintigraphic assessments (p=0.005 and p=0.001). \r\nConclusion: The results of this study suggest that HBO can be used as a supplementary therapy in the management of atrophic tibial nonunion.

Özet

Amaç: Bu deneysel çalışmanın amacı Ilizarov eksternal fiksatör ile atrofik tibial kaynamama tedavisinde adjuvan hiperbarik oksijen (HBO) uygulamasının etkilerini belirlemekti. \r\nÇalışma planı: Yirmi Yeni Zelanda beyaz tavşanı rastgele iki eşit gruba ayrıldı. Tüm tavşanların sağ tibiasına sirküler eksternal fiksatör uygulandı. Tibiadan 5 mm’lik kemik blok rezeke edildi ve 6 aylık bir bekleme süresinden sonra tibiada psödoartroz elde edildi. Deney grubu tavşanlarına (n=10) 20 gün boyunca günde 2 saat 2.5 ATA HBO tedavisi uygulandı; kontrol grubu tavşanlarına (n=10) ise herhangi bir tedavi verilmedi. Osteoblastik aktivite 30. ve 90. günlerde kemik sintigrafisi ile değerlendirildi. Kırık iyileşmesi, 30. ve 90. günlerde radyografi ile değerlendirildi. \r\nBulgular: Her iki grubun 30. gündeki radyolojik skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.167). Bununla birlikte, 90. günde, deney grubunda anlamlı olarak daha yüksek radyolojik skorlar saptandı (p<0.001). Osteoblastik aktivite, sintigrafik değerlendirmede deney grubunda her iki ölçüm gününde de yüksek bulundu (p=0.005 ve p=0.001). \r\nÇıkarımlar: Bu çalışmanın sonuçları, HBO tedavisinin atrofik tibial kaynamama tedavisinde tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294