Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

A survey on knowledge attitude and practice of emergency department practitioners in musculoskeletal injuries

AOTT 2005; 39: 345-350
Read: 150 Downloads: 110 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: A knowledge, attitude, and practice study was conducted in relation to musculoskeletal injuries among emergency department practitioners working in the town of Afyon, Turkey.\nMethods: Of 40 practitioners working at emergency health services in Afyon, 32 (80%) responded to a 20-item questionnaire that inquired about their knowledge, attitude and practice. A 100-point scoring system was used for the first half of the questionnaire including 10 questions about their knowledge, and a total score of 60 or above was regarded as successful. Inquiry was focused on frequent emergency problems that require intervention by the emergency department practitioners, such as neck examination in trauma patients, treatment of open fractures, intervention to dislocations, treatment in gunshot injuries, and transportation of traumatic amputated organs.\nResults: The mean duration of professional practice was 7.8±3.9 years. The mean achievement score was 66.6±15.8, without any significant difference among institutions. No significant relationship existed between the duration of professional practice and knowledge scores. Despite a success rate of 81.3% in knowledge scores, the following shortcomings were notable: neglect in the neurological examination of the lower extremity during neck examination, and inappropriate definitions and interventions in open fractures, tetanus prophylaxis, and antibiotic treatment.\nConclusion: The survey showed that the practitioners in Afyon have sufficient knowledge levels; however, it seems apparent that there are shortcomings in their practice, which require continuing education for all the staff.

Özet

Amaç: Afyon il merkezinde acil sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin, kas iskelet yaralanmaları ile ilgili acil girişim bilgilerinin, bu konudaki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlandı.\nÇalışma planı: Çalışmaya Afyon il merkezindeki acil sağlık birimlerinde çalışan 40 pratisyen hekimin 32’si (%80) katıldı. Sosyo-demografik bilgilere ek olarak 20 soruluk bir anket uygulandı. On soru bilgi sorusu, 10 soru hekimin tutum ve davranışını belirlemeye yönelik sorulardı. Bilgi soruları, her bir soruya 10 puan verilerek 100 puan üzerinden değerlendirildi. Altmış puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edildi. Anket soruları, özellikle sık karşılaşılan ve pratisyen hekim düzeyinde müdahaleyi gerektiren; travmalı hastada boyun muayenesi, açık kırık tedavisi, çıkıklara acil müdahale, ateşli silah yaralanmalarında tedavi ve travmatik amputasyonda organın taşınması ile ilgili konulardan seçildi.\nSonuçlar: Ortalama hekimlik süresi 7.8±3.9 yıldı. Başarı puan ortalaması 66.6±15.8 bulundu. Hekimlik süresi ile başarı puanı arasında anlamlı fark saptanmadı. Kurumlar arasında bilgi düzeyleri açısından farklılık yoktu. Hekimlerin %81.3’ünün başarılı olmasına karşılık, boyun muayenesi sırasında unutulmaması gereken alt ekstremitenin nörolojik muayenesinin yeterince yapılmadığı, açık kırık tanımının ve tetanos profilaksisinin yeterince bilinmediği ve uygulanan antibiyoterapilerde farklılık olduğu görüldü.\nÇıkarımlar: İlimizde acil sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin konular üzerinde bilgi birikimleri olmasına karşın, uygulamalarda görülen yetersizlik ve eksikliklerin düzenli eğitimlerle giderilmesi gerekir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294