Author

IssueTitle
Vol 50, No 5 (2016)
Midterm outcomes of high-flexion total knee arthroplasty on Japanese lifestyle

Hiroshi Ohno, Minoru Murata, Satoshi Ozu, Nariyasu Matsuoka, Hiroshi Kawamura, Hirokazu Iida

Detail