Author

IssueTitle
 
Vol 50, No 5 (2016) Midterm outcomes of high-flexion total knee arthroplasty on Japanese lifestyleAbstract PDF
Hiroshi Ohno, Minoru Murata, Satoshi Ozu, Nariyasu Matsuoka, Hiroshi Kawamura, Hirokazu Iida,