Author

IssueTitle
 
Vol 48, No 3 (2014) Application of three-dimensional model in the management of irreducible atlanto-axial dislocationAbstract PDF
Xi Lin, Fu-Zhi Ai, Qing-Shui Yin, Hong Xia, Zeng-Hui Wu, Xiang-Yang Ma,