Author

IssueTitle
Vol 48, No 3 (2014)
Application of three-dimensional model in the management of irreducible atlanto-axial dislocation

Xi Lin, Fu-Zhi Ai, Qing-Shui Yin, Hong Xia, Zeng-Hui Wu, Xiang-Yang Ma

Detail