Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Supplementum Pages :301–311

Poster Bildirileri

. .

Abstract
.
Özet
Amaç: Bireyler herhangi bir meslek üyesinde gördükleri veya yaşadıkları bir deneyimden yola çıkarak zihinlerinde o meslek ile ilgili bir imaj yaratmaktadırlar. Ortopedi ve travmatoloji kliniklerine kabul edilen hastalar uzun süren bir tedavi süreci içinde, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılıkbağımsızlık durumlarına göre hemşirenin yardımına gereksinim duymaktadır. Bu alanda hemşireler, bağımsızlığının kazandırılması, günlük yaşama uyumunun sağlanması için birey ve ailesi ile yakın bir bakım ilişkisi kurmaktadır. Bu araştırma; bir üniversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yatan hastaların hemşirelik imajının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini; İstanbul’da bir üniversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yatan hastalar, örneklem grubunu ise bu hastalar arasından rastgele seçilen, çalışmaya katılmayı kabul eden 61 hasta oluşturdu. Veriler, “Yapılandırılmış Soru Formu”, “Hemşirelik İmajı Ölçeği” ile toplandı. Elde edilen veriler,uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edildi.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 54.08±19.32 yıl, yatış süresinin 15.65±25.9 gün, %55.7’si kadın, %80.3’ü evli, %39.3’ü ilkokul mezunu, %47.5’i ev hanımı idi. Büyük çoğunluğu (%98.4) sağlıkla ilgili bir alanda çalışmayan hastaların %18’sinin ailesinde hemşire tanıdığı bulunduğu, %77’sinin daha önce hastanede yatmadığı, %39.3’ünün sadece refakatçi olarak hastanede kaldığı, %54.1’inin de ortopedi ve travmatoloji kliniğinde daha önce hasta olarak kaldığı görüldü. Hastaların hemşirelik mesleği hakkında görüşleri incelendiğinde, %54.1’inin hastaneye yatmadan önce hemşirelik mesleği hakkında bilgi sahibi olduğu ve %47.5’inin ortopedi kliniğinde verilen hemşirelik bakımı sonrasında hemşirelik mesleğine ilişkin görüşlerinin olumlu yönde değiştiği saptandı. Hemşirelik İmajı Ölçeği toplam puan ortalamasının 73.70±5.84 ve alt boyutları puan ortalamalarının Genel Görünüm 16.40±1.74, İletişim 16.31±2.87, Mesleki ve Eğitsel Nitelikler 40.98±3.58 olduğu belirlendi. Hastaların sağlık güvencesi bulunma durumuna göre Hemşirelik İmajı Ölçeği toplam ve Genel Görünüm alt boyutu toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu görüldü (p<0.05). Hastaların hastanede yattığı gün sayısı ile Hemşirelik İmajı Ölçeği arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki Amaç: Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastaAmaç: Araştırmanın amacı; Zonguldak ili Atatürk Devlet Hastanesi Acil Birimi’ne ortopedi kaynaklı kırık nedeniyle başvuran hastaların sıklığını, başvuru nedenlerini, kırıkların oluşum zamanlarını ve uygulanan tedavi yöntemlerini belirlemektir.Yöntem: Araştırma, geriye dönük tanımlayıcı araştırma olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini 2014 yılı hasta kayıtlarına göre ortopedi kaynaklı kırık nedeniyle acil servise başvuran 2402 hasta oluşturdu. Örneklem sayısı, evreni bilinen örneklem sayısını hesaplama formülüne göre 332 hasta olarak belirlendi. Veriler Şubat–Nisan 2015 tarihleri arasında, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin arşivinde bulunan hasta dosyaları ve bilgi işlem kayıtlarından yararlanılarak sistematik örnekleme yöntemi ile toplandı. Elde edilen veriler, veri kayıt formuna kayıt edildi. Verilerin değerlendirilmesin