Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Supplementum Pages :125–281

Poster Bildirileri

. .

Abstract
.
Özet
Amaç: Cerrahi girişimlerden sonra çeşitli nedenlerle enfeksiyon gelişebilmektedir. Klinik uygulmalarda enfeksiyonun önlenmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmamızda hemiartroplasti uygulanan hastaların intraop rifosinli+serum fizyolojikle yıkama, serum fizyolojikle yıkama ve kapama islemi yapılırken cilt altı dokulara rifosin uyguladığımız hasta gruplarını postoperatif akıntı sürelerine göre değerlendirdik.Yöntem: Aralık 2013- Mayıs 2015 tarihleri arasında opere ettiğimiz 58 hastanın (39 K 19 E) postoperatif dönemdeki akıntı/pansumanlarını kirletme süreleri değerlendirlmeye alındı. Ortalama yaş 72.2; yatış süresi 17.18 gün; operasyob süresi 161.2 dk; hemovak dren çekilme süresi 27.8 sa ve başvuru süresi ile operasyon arasında geçen süre 10.5 gün olarak bulundu.Bulgular: Kliniğimizde femur boyun kırığı tanısı ile başburmuş ve hemiartroplasti yapılmış hastalar operasyon esnasında 1. grup: rifosin+serum fizyolojikle yıkanan (10 hasta), 2. grup: serum fizyolojikle yıkanan (36 hasta) ve 3. grup: cilt altına rifosin uygulanan (12 hasta) hastaların postoperatif dönemdeki pansumanlarını kaç gün kirlettikleri takip edilmiş ve bunların sonuçları karşılaştırılmıştır. Ortalama akıntı süreleri (oas) 1. grupta: 2.4 gün; 2. grupta: 3.52 gün; 3. grupta: 3.25 gün olarak saptanmıştır. Ortalama akıntı süresi ek hastalığı olan hasta grubunda (42 hasta) 3.23 gün, ek hastalığı olmayan hasta grubunda (16 hasta) 3.31 gün bulunmuştur. Ortalama yaş grubu 72.2 olup 72 yaş ve üzerindeki hasta populasyonunda (49 hasta) oas 3.51 gün, 72 yaş altındakilerde oas 2.11 gün bulunmuştur. Operasyon süresi ortalama 161.2 dk saptanmış olup operasyon süresi 160 dk ve üzerinde olan hasta grubunda (27 hasta) oas 3.59 gün, operasyon süresi 160dk altında olanlarda (31 hasta) 2.93 gün bulunmuştur. Başvuru anından opere olana kadar geçen süre ortalama 10.5 gün olarak saptanmış olup 11 gün ve üzerinde opere olanlarda (26 hasta) oas 3.46 gün, 11 gün altında opere olanlarda 3.18 gün bulundu.Çıkarımlar: Cerrahi sonrası enfeksiyon gelişmemesi için klinikte çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Özellikle yıkama sıvılarına antibiyotik kullanılması sık kullanılan tekniklerdendir. Çalışmamızda rifosin+serum fizyolojikli yıkamada ortalama süre Amaç: Bu çalışmada kalça kırığı nedeniyle parsiyel kalça protezi uygulanan 65 yaş üstü hastalarda mortalite ve morbidite ilişkisi incelendi.Yöntem: 2007-2012 tarihleri arasında kalça kırığı sonrası parsiyel kalça protezi yapılan 65 yaş üstü 297 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların ameliyat öncesi yaş, cinsiyet, kırık şekli, ek hastalıkları ve ASA skoru incelendi. Ayrıca ameliyat sonrası mortaliteye kadar geçen süreleri ve mortaliteye etki eden faktörler araştırıldı.Bulgular: Hastaların yaşları sırasıyla erkek (n=104) 79.95 (±7), kadın (n=193) 81.02 (±7). 297 hastanın 187’si (%62.96) ilk bir yıl içerisinde ex olduğu görüldü. 65 yaş üstü hastalar yaş gruplarına göre incelendiğinde 80 yaş üstü hastalarda ameliyat sonrası mortalite ile belirgin olarak ilişkili bulundu. Hastaların ameliyata alınış zamanı ile mortalite arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. ASA skorları yönünden karşılaştıran hastalarda ASA 1 ve/veya 2 olan gruba göre ASA 3 ya da 4 olanlarda mortalite belirgin olarak arttığı izlendi (p=0.001).Çıkarımlar: Kalça kırığı sonrası parsiyel kalça protezi yapılan ve ASA skoru 3-4 olan hastalar ile 80 yaş üzeri olan hastaların mortaliteyle belirgin ilişkili olduğu görülürken ameliyata alınış süresinin ise mortaliteyle ilişkili olmadığı görüldü.Amaç: Bu çalışmada, kalça kırıklarında mortaliteolmayan hastaların bilgileri kaydedildikten sonra yürüme kapasitesi olan, terminal dönem hastalığı