Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Supplementum Pages :115–124

25 Ulusal Tu¨rk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster Bildirileri Listesi

. .

Abstract
.
Özet
AYA - P7 Nadir bir ayak ağrısı sebebi: Lateral cuneiformda osteoid osteoma ................................................................................................................ 143 AYA - P8 Plantar fasiit erken tanısında sonoelastografik strain indeksi kullanımı: Olgu sunumu ................................................................................. 143 AYA - P9 Kalkaneokuboid koalisyon–olgu sunumu .......................................................................................................................................................... 144 AYA - P10 Pes planusun alt ekstremite kas enduransı, bel ağrısı ve yorgunluk üzerine etkileri ...................................................................................... 144 AYA - P11 Orta ayak charcot artropati tanılı hastada intra ve ekstra medüller fiksasyon kombinasyonu: Vaka sunumu .............................................. 144 AYA - P12 Tarsal koalisyon: Düz tabanlık olmadan bilateral kalkaneokuboid, metatarsokuneiform koalisyon ............................................................ 144 AYA - P13 Distal tibia kırığı sonrası gelişen Checkrein deformitesi ................................................................................................................................... 145 AYA - P14 Redukte edilemeyen ayak başparmak interfalengeal eklem çıkığının perkutan teknikle redukte edilmesi ................................................ 145 AYA - P15 Freiberg hastalığının tendon otogrefti ile tedavisi: Olgu sunumu ................................................................................................................... 145 AYA - P16 Halluks valgus cerrahisinde yeterli düzeltmeyi muayene ile nasıl anlıyoruz ................................................................................................... 146 AYA - P17 Tırnak batması olgularında yatak revizyonu sonuçlarımız ................................................................................................................................ 146 AYA - P18 Ayak başparmak distal falanksının duplikasyonu (BİFİD başparmak): Olgu sunumu ...................................................................................... 146 AYA - P19 Halluks valguslu olgularda uygulanan chevron osteotomisi fiksasyonunda K teli mi, akutrak vida mı? ...................................................... 146 AYA - P20 Evre 2–3 halluks rigidus hastalarının yüzey değiştirme artroplastisi ile tedavisi ............................................................................................. 147 AYA - P21 Halluks valgusta 1. metatarsın görüntülenmesinde yeni bir teknik ................................................................................................................ 147 AYA - P22 Halluks valgus cerrahisinde yeni bir distal osteotomi ve sonuçları ................................................................................................................... 147 AYA - P23 Halluks valgus hastalarında distal metatarsal oblik osteotomi sonuçlarımız .................................................................................................. 147 AYA - P24 3–Tesla MR ile morton nöroma değerlendirilmesi ............................................................................................................................................ 148 AYA - P25 Osteokondral tıkaç transferi ile tedavi edilmiş freiberg hastalığı: Olgu sunumu ............................................................................................ 148 AYA - P26 Pençe parmak deformiteli hastanın stainsby prosedürü ile düzeltilmesi ........................................................................................................ 148 AYA - P27 Aşil tendon tamiri sonrası Ethibond’a bağlı oluşan dikiş granulomu ve cerrahi tedavisi ................................................................................ 149 AYA - P28 Talus osteokondral lezyonlarında artroskopik debridman ve mikrokırık tedavisinin uzun dönem sonuçları ................................................ 149 AYA - P29 Ratlarda postmenopozal zeminde aşil tendon iyileşmesine karnitinin etkisinin araştırılması ....................................................................... 149 AYA - P30 Akut ayak bileği burkulmasında iki tedavi yönteminin karşılaştırılması ......................................................................................................... 150 AYA - P31 Hawkins tip II talus boyun kırıklarında cerrahi tedavi her zaman gerekli mi? ................................................................................................ 150 AYA - P32 Plantaris tendon ile güçlendirilmiş akut aşil tendon rüptürünün primer tamiri ............................................................................................. 150 AYA - P33 Tüber kalkanei açık avülsiyon kırığı ................................................................................................................................................................... 151 AYA - P34 Modifiye Lindholm tekniği ................................................................................................................................................................................. 151 AYA - P35 Minimal invaziv aşil tendon tamiri sonrası pedobarografik ölçümler .............................................................................................................. 151 AYA - P36 Tibialis anterior herniasyonunda yeni bir teknik: Periostal turn over flep ile tamir ....................................................................................... 151 AYA - P37 Primer aşil tendon tamiri sonrası sütür reaksiyonuna bağlı kronik akıntı ....................................................................................................... 152 AYA - P38 Oldukça nadir bir vaka: 5 yaşında kız çocuğunda Aşil tendonu rüptürü ......................................................................................................... 152 AYA - P39 Aşil tendonunda intratendinöz ganglion kisti olgusu ...................................................................................................................................... 152 AYA - P40 Hemofili–A hastasında ihmal edilmiş bilateral ekin kontraktürünün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu ............................................................ 152 AYA - P41 Siyah renkli tendon rüptürü olgusu ................................................................................................................................................................... 153 AYA - P42 Talar bizar parosteal osteokondromatöz proliferasyon (Nora lezyonu) olgu bildirimi ve artroskopik tedavisi ............................................. 153 AYA - P43 Distal fibula yerleşimli dev osteokondroma olgusunda rezeksizyon sonrası ayak bileği ekleminin stabilitesi ve hareketliliğinin korunması için uygulanan onarım cerrahisi ....................................................................................................................................................... 153 AYA - P44 Ayak bileği açık kırıksız çıkığı: Nadir bir olgu .................................................................................................................................................... 154 AYA - P45 Ayak bileği sindezmoz yaralanmasında en uygun cerrahi tedavi seçeneği nedir? Taguchi metoduyla analiz .............................................. 154