Download PDF (TR)  Previous article in issue       
Supplementum Pages :9–114

Sözlu¨ Bildiriler

. .

Abstract
.
Özet
Amaç: Total diz artroplastisi, ileri derece diz artrozunun tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir. Cerrahi esnasında ve sonrasında ortalama 500-1500 cc arasında kanama meydana gelebilmektedir. Kanamalar sonrasında fizik tedavide gecikmeler, enfeksiyon ve transfüzyona bağlı yan etkiler meydana gelebilmektedir. Literatürde bildirilen kanama azaltıcı modalitiler arasında traneksamik asit (TXA) bildirilmiştir. Çalışmamızda operasyon öncesinde yapılan 15-50 mg/kg intravenöz TXA uygulamasının operasyon sonrası kanama üzerine olan etkisini prospektif olarak değerlendirdik.Yöntem: 2014 yılı içerisinde kliniğimizde diz artroplastisi için başvuran 70 hasta prospektif olarak değerlendirilmek üzere çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen edilen hastalar iki grup olarak çalışmaa dahildi. Bir gruba (çalışma grubu) operasyon öncesi 15-50 mg/kg IV TXA yapıldıktan sonra sadece sementleme aşamasında turnike kullanılarak, diğer gruba (kontrol grubu) TXA kullanılmadan diz artroplastisi uygulandı. Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri; ASA >2, uzun süreli antikoagulan kullanmasını gerektirecek kardiak hastalığı, daha önceden derin ven trombozu (DVT) veya pulmoner emboli (PE) hikayesi olmak, revizyon cerrahisi, romatolojik ve hemotolojik hastalıklarının bulunması olarak belirlendi. Hastalara hipotansif anestezi uygulanarak, standart medial parapatellar insizyon ile girilerek diz artroplatisi uygulandı. Hastaların operasyon öncesi hemoglobin (hgb), hemtokrit (hct), yaş değerleri ile operasyon sonrasi 48. Saatteki hgb, hct değerleri değerlendirildi. İki grup arasındaki drenden gelen kanama miktarı değerlendirildi. Student’s t-test ve Mann Whitney U test kantitatif değerleriçin kullanıldı. Kalitatif değerlerin değerlendirilmesinde ise ki-kare testi kullanıldı. p<0.05 olması istatiksel anlamlı olarak kabul edildi.Bulgular: Çalışmaya alınan hastalar 35 hastalık Amaç: Total diz protezi uygulaması sonrası kanama miktarını azaltmak için ameliyat sonunda diz eklemi içerisine uygulanan traneksamik asit ve adrenalinin kanama üzerine etkileri değerlendirildi.Yöntem: Temmuz 2012 - Aralık 2014 tarihleri arasında primer TDP uygulanan hastalar arasında kriterlere uyan 90 hasta retrospektif olarak incelendi. Kanama bozukluğu olan, antitrombotik veya antiagregan ilaç kullanan, daha önce diz çevresinden cerrahi geçirmiş, TEA ve adrenalin alerjisi olan, patellar komponenti değişmiş olan veya romatolojik nedenlerle TDP yapılmış hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar diz içerisine TEA uygulanan, adrenalin uygulanan ve kontrol grubu olmak üzere 3 gruba ayrıldı.Her 3 grupta ameliyat sonunda eklem içerisine dren yerleştilip kapsül kapatıldı. TEA ve adrenalin grubunda ajanlar eklem içine uygulandı. Dren 30 dakika sonra açıldı ve 24 saat sonunda çekildi. Gruplar drenden gelen kan miktarı, preoperatif ve postoperatif 24. saat Hb - Htc farkı açısından karşılaştırıldı.Amaç: Ortopedik cerrahide perioperatif dönemde kan kaybı ve kan transfüzyon ihtiyacı önemli bir sorun teşkil etmektedir. Mevcut kan kaybını yerine koymak ve hemodinamik stabiliteyi sağlamak için kan transfüzyonu yapılmakla beraber transfüzyona bağlı erken ve geç birçok komplikasyon gelişebilmektedir. Çalışmamızda total diz protezi uygulanacak olan hastalarda preoperatif tek doz traneksamik asit kullanımı ile perioperatif dönemde kanama miktarının ve kan transfüzyonu ihtiyacının azaltılabilmesinin mümkün olup olmadığını araştırdık.Yöntem: Kliniğimize Mart 2015 – Mayıs 2015 tarihleri arasında total diz protezi uygulanması amacıyla yatırılan 37 hasta çalışmaya dahil edildi. Daha önce tromboemboli geçirdiği tespit edilmiş, akut veya kronik böbrek yetmezliği olan ve revizyon cerrahisi uygulanacak hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Operasyon öncesinde 15 mg/kg traneksamik asit 150 cc serum fizyolojik içerisine konarak infüzyon şeklinde 15 dakikada uygulandı. Tüm hastalara proflaktif antibiyotik olarak 1 gr sefazoline iv dört saat arayla bir gün ve derin ven trombozu proflaksi