Download PDFDownload PDF (TR)  Previous article in issue       
Vol 48, No 3 (2014) Pages :249-252

Missed isolated posterior malleolar fractures

Turhan Ozler, Melih Guven, Ayberk Onal, Cagatay Ulucay, Tahsin Beyzadeoglu, Faik Altintas

Abstract

Objective:The aim of this study was to evaluate the injury mechanism and clinical and radiological results of the patients with isolated posterior malleolar fracture.

Methods: Seven patients (5 male, 2 female; mean age: 32 years; range: 23-40) with a missed isolated posterior malleolar fracture were included in the study. All patients had initially been examined for an ankle sprain in the emergency room, where the initial plain radiographs did not show any abnormality. Due to the long lasting symptoms all patients underwent an MRI scan by the 3rd week which revealed a posterior malleolar fracture. Patients were treated with an ankle brace for 3 weeks. All patients were followed up for 1 year. Bone healing and degenerative changes were evaluated with plain Radiographs, including a 50° external rotation lateral. Clinical outcome was evaluated with American Orthopedic Foot and Ankle Society ankle hindfoot scale.

Results: Fracture healing was seen in 6 of the 7 patients by the 6th week. There was no radiographic healing by 6th month in the remaining patient. Mean AOFAS ankle hindfoot scores at the beginning of the treatment and at 3rd month were 20 (11-31) and 86 (43-96), respectively. There was no instability or degenerative changes at one-year follow-up.

Conclusion: Isolated posterior malleolar fracture should be kept in mind in patients who present with pain at the posterior part of the ankle following a forced plantar flexion and/or axial compression injury. A 50° external rotation lateral radiograph can be useful in detecting the fracture.


Özet

Amaç:Bu çalışmada tanısı atlanmış izole posterior malleol kırıklı hastaların yaralanma mekanizması ve klinik ve radyolojik sonuçlar açısından değerlendirilmesi amaçlandı.

Çalışma planı: Atlanmış izole posterior malleol kırığı olan 7 hasta (5 erkek, 2 kadın, ortalama yaş 32 (23-40)) çalışmaya alındı. Ayak bileği burkulması nedeniyle acil servise başvuran ve standart ayak bilek grafileri ile kırık saptanmayan bu 7 hastada şikayetlerin devam etmesi nedeniyle 3. haftada çekilen ayak bileği MR görüntülemesi ile izole posterior malleol kırığı tanısı koyuldu. Hastalar 3 hafta boyunca yük kısıtlaması ve ayak bilekliği ile tedavi edildiler. Kırık kaynamasının ve olası dejeneratif değişikliklerin değerlendirilmesinde ayak bileğinin ön-arka, yan ve 50° dış rotasyonda çekilen grafileri kullanıldı. Bütün hastalar 1 yıl takip edildi.

Bulgular: Altıncı hafta sonunda 7 hastanın 6’sında kırık kaynaması görüldü. Bir hastanın ise 6. ayda hala kırığı kaynamamıştı. Hastaların ortalama AOFAS ayak bileği ardayak skorları tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. ayda sırası ile 20 (11-31) ve 86 (43-96) idi. Birinci yıl takiplerinde hiçbir hastada dejeneratif değişiklik veya instabilite saptanmadı.

Çıkarımlar: Ayak bileği arkasında ağrı yakınması olan ve plantar fleksiyon ve/veya aksiyel kompresyon mekanizması ile ayak bileği burkulması tarif eden hastalarda izole posterior malleol kırığı akla getirilmelidir. Tanıda 50° dış rotasyonda çekilen yan grafi kırığın saptanmasına yardımcı olabilir.